Udbud - Informationskampagne om unødvendig kemi

13-07-2012
Kemikalier

Miljøstyrelsen gennemfører nu udbud på en informationskampagne om unødvendig kemi med et samlet budget på 3.900.000 kr.

Miljøstyrelsen gennemfører nu udbud på en informationskampagne om unødvendig kemi med et samlet budget på 3.900.000 kr.

FRISTEN ER UDLØBET

Spørgsmål og svar vedr. det begrænsede udbud (tilbudsrunden)

Spørgsmål
Der er reserveret 2.900.000 kr. til indrykning, herunder PR. Inkluderer PR det opsøgende arbejde og timer til udarbejdelse af pressemateriale?

Svar
Ja.

Spørgsmål
Må man udfordre budgettets fordeling med 2,9 mio til indrykning?

Svar
Ja, hvis man har gode argumenter. Hovedhensynet er at kampagnen skal udbredes for pengene.

Spørgsmål
Hvordan er I kommet frem til 2,9 mio?

Svar
Vi har sat beløbet med henblik på at sikre kampagnen så stor en udbredelse som muligt. Det er meget vigtigt for os, at der er reserveret penge, så vi er sikre på at få kampagnen godt ud over rampen. Beløbet er fastsat ud fra, at vi normalt kan gennemføre en informationskampagne for 1 mio. inklusive indrykning. Her er der så afsat 2.900.000 kr. til indrykning, og 1 mio. til det øvrige.

Spørgsmål
Hvad kan ellers komme med som indrykning – kan f.eks. opbygning af kampagne på sociale medier komme med?
Svar
De 2.900.000 kr. skal anvendes til udbredelse af kampagnen. Vi er åbne for en bredere fortolkning, men I skal argumentere godt for, hvordan det kan betragtes som ”indrykning/udbredelse” hvis I ønsker at placere andre ting under dette, som f.eks. sociale medier.

Spørgsmål
Hvad hvis man fx ikke vil lave tv spot?

Svar
Det er besluttet, at der skal være et tv-spot. De leverancer der fremgår i kravspecifikationen skal indgå i kampagnen.

Spørgsmål
Kan man måle en kemibelastning hos et menneske?

Svar
Greenpeace har f.eks. lavet blodmålinger af udvalgte kemikalier, men det bliver mere en skræmmekampagne. Det er ikke den tilgang Miljøstyrelsen ønsker. Brug f.eks. hellere humor.

Spørgsmål
Kan man på en anden måde måle hvornår man får for meget kemi?

Svar
Det er ikke hensigten. Det vil være muligt f.eks. at lave en quiz, der dækker de mest relevante områder, hvor man kan få scoret sin adfærd. Men husk den positive tilgang!!!!

Spørgsmål
Findes der en måling af målgruppens kemikalieforbrug?

Svar
Nej det gør der ikke. Men, der er et ekstra budget til før og efter måling.

Spørgsmål
Kan vi være med til at fastlægge tidspunkt og indhold for før og efter målingerne?

Svar
Ja, det er også nævnt i kravspecifikationen.

Spørgsmål
Var der på workshoppen (om unødvendig kemi) indikationer for hvad målgruppens holdninger og viden er på området?

Svar
Nej, men der var en udtalt forventning om at det ville være hensigtsmæssigt at satse på de unge, fordi ”vi andre er fortabt”. Målgruppen er formentlig meget divers. Vi er interesseret i at gå efter dem, der kan rykkes.

Det er oplagt, at vi skal blive klogere på målgruppen. I jeres tilbud må I at skitsere hvordan I vil gøre det i kampagnen.

Spørgsmål
Hvis der ligger målinger på teenagekampagnen – kan vi få dem?

Svar
Ud fra teenagekampagnen (hudallergi.dk), der blev kørt i 2008 og 2011 kunne man se at der var forskellige segmenter, og man kunne også se at der var en generel udvikling hos gruppen, som fra 2008-2011 blev mere bevidste om miljø, sundhed og kemikalier. Men det var 13-16 årige der var målgruppen for kampagnen, så målingerne er ikke direkte relevante for denne målgruppe, som er ældre. Men hvis der er interesse for dem, kan målingerne for 2011 ses her:
http://www.hudallergi.dk/design/pdf/Forundersoegelse.pdf (linket er ikke længere aktivt) 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Nyheder%2Bkemikalier/09_10_11/20111017Hudallergikampagnen_2011.htm (Linket er ikke længere aktivt)


Spørgsmål
I siger I vil skabe debat, hvad er det for en debat – politisk, bred offentlig debat?
Svar
Det ”nære” er det primære, dvs. det et den enkelte deltager i dialog om emnet, men det gør ikke noget hvis debatten breder sig ud, vi ser gerne en bredere debat i medierne, også bredere end målgruppen. Der er ikke tiltænkt en politisk debat.

Spørgsmål
Vil ministeren gerne ud og markere sig på kampagnen?

Svar
Det kommer meget an på hvad budskabet/formen bliver.

Spørgsmål
Har MST overvejet undervisningsmateriale og har I erfaringer med det fra tidligere kampagner?

Svar
Vi har tidligere lavet ”Chemical days” som undervisningsmateriale, men ikke med ubetinget gode erfaringer. Det kan være svært at få lavet et materiale, der fungerer i undervisningssammenhæng, og det kan være svært at få udbredt materialet.

Spørgsmål
Hvordan er mulighederne for samarbejde med dagligvarehandlen. Hvad siger dagligvare handlen f.eks. til en kampagne, der vil påvirke folks forbrug i en bestemt retning?

Svar
Vi har haft samarbejdet med detailhandlen tidligere og har forskellige erfaringer. Det afhænger meget af budskabet og der er en tidsmæssig udfordring i forhold til planlægning. Vi har f.eks. haft samarbejde med byggemarkeder i en kampagne med god succes. Så et samarbejde er en klar mulighed, men der skal laves en afvejning af indsats og udbytte.

Spørgsmål
I beder om at det kreative koncept er testet – skal det ske før tilbuddet afgives? Skal det være kvalitativt eller kvantitativt?

Svar
Vi lægger op til at testen skal beskrives i tilbuddet, og gennemføres når vi har indgået aftale. Det vil være hensigtsmæssigt med en kvalitativ test, der kan give input til at forbedre kampagnen, hvilket formentlig bedst opnås gennem kvalitative undersøgelser.

Spørgsmål
Er der krav om max antal sider i tilbuddet?

Svar
Nej, men der er ingen grund til at lave det unødvendigt langt.

Spørgsmål
Må man komme med en ny underleverandør, nu der i udbudsmaterialet er stillet krav vedr. mediebureau.

Svar
Ja, det vil være OK at inddrage et mediebureau som underleverandør i tilbuddet, selvom det ikke var angivet i materialet indsendt v. prækvalifikationen. Hvis kravene i udbudsmaterialet fører til andre ønsker om ændret bemanding vedr. underleverandører, så skal der redegøres for valget, og det skal klart fremgå, at ændringen ikke mindsker de samlede kompetencer hos tilbudsgiver, og dermed grundlaget for prækvalifikation.

Spørgsmål
Presse – er det afgørende hvor mange omtaler eller er det også målt på læsertal?

Svar
Antal omtaler er det vigtigste, det vil vi gerne holde jer fast på senere hen. Men samlet læsertal og læsertal i målgruppen er også interessant, og vil kunne være med til at vise den forventede effekt af jeres kampagne. På samme måde gælder det også for øvrige kampagneelementer, at det vil være interessant at få udfoldet en forventet (kvalificeret) udbredelse.

Spørgsmål
Vil målgruppen ikke tro at miljørigtige produkter er dyrere?

Svar
Det vil de meget muligt. Måske især pga. associationer til dyrere økologiske fødevarer. Vedr. kemikalier er det ofte ikke dyrere. Hverken miljømærkede produkter er som sådan dyrere og det er heller ikke dyrere at leve med færre produkter, eller at bruge dem anderledes.

Spørgsmål
Hvad har I afsat af interne ressourcer?

Svar
Vi har ressourcer, men vi forventer at I kører det meste, dvs. laver alle udkast. Vi sætter fx ikke tid af til at drive en facebook side. Vores ressourcer skal primært bruges i samarbejdet omkring kampagnen og fagligt input, samt al PR vedr. ministeren, som vi selv kører.

Spørgsmål
Er der andre end ministeren der kan være talsmand og vil vedkommende have brug for medietræning?

Svar
Der er andre, og vi har selv medietrænere.

Spørgsmål
Det er et problem med kampagnen at der ikke er konkrete mål for at rykke adfærd og det er uklart hvad man skal gøre. Savner at man deler det op i produktgrupper og huskeregler, fx 10 gode ”husmoderråd”

Svar
MST har allerede på hjemmesiden en række gode råd. Hovedformålet er at give en grundforståelse af kemikalier og produkter. MST vil tænke over at prioritere stoffer og vælge gode råd ud. Indtil da, støt jer til eksemplerne i udbudsmaterialet.

Spørgsmål
Kan man udpege hvilke produktgrupper der er mest relevante?

Svar
Vi overvejer, jf. ovenfor.

Spørgsmål
Vil I opsætte kvantitative mål – herunder vedr. adfærd?

Svar
Det primære fokus på er på bevidstgørelse; viden og debat. Så det er her I skal lægge hovedindsatsen.

Spørgsmål
Hvor mange penge er der i alt afsat – og er det inkl./ekskl. moms

Svar
Der er 3.900.000 kr. ekskl. Moms.

Materiale vedr spørgemøde:
spørgemøde præsentation.ppt

Kontrakt:

KONTRAKT.doc

___________________________________

prækvalifikation EU-udbud unødvendig kemi.doc

Spørgsmål og svar:

Spørgsmål 1:
Er der tale om en ren informationskampagne, eller er der også brug for kortlægning/udredning af ny viden?

Svar:
Det er en ren informationskampagne. Der skal ikke indhentes ny faglig viden som led i projektet. Miljøstyrelsen varetager det faglige input i kampagnen, som vil basere sig på eksisterende viden. Når der er prækvalificeret tilbudsgivere, vil der sammen med udbudsmaterialet udsendes et fagligt overblik, som kampagnen skal bygge på.

Spørgsmål 2:
I udbudsmaterialet (EU udbud nr. 2012/S 176-290548) skriver I på side 8 midt at ”indeholder den afleverede anmodning flere referencer end det anførte maksimum (…)”.

Jeg kan umiddelbart ikke læse mig til, hvor meget dette maksimum lyder på, og håber derfor, at du kan hjælpe mig med at svare på dette?

Svar:
Se bort fra sætningen. Der er ikke et maksimum for hvor mange referencer man må indsende.

Spørgsmål 3
Jeg har et lille spørgsmål ift. det rammebeløb som I har sat af til udbuddet. Er de 3.900.000,- ex moms og inklusiv mediespending?

Svar:
Ja det er 3.900.000 kr ex moms, og det er inkl. alt, dvs også til indrykning af tv-spots mv.

Spørgsmål 4
Vi vil gerne byde som hovedleverandør med brug af to underleverandører. Hvis vi gør det, kan vi så kan bruge referencer og cv’er fra vore underleverandører til at demonstrere vores tekniske og faglige egnethed? (i udbuddet hedder det nemlig: ”De nedenfor angivne erklæringer og oplysninger skal ikke afleveres for underleverandører”)

Svar
Virksomheden må godt basere sig på underleverandørens formåen, både i forhold til økonomisk og finansiel formåen, og i forhold til teknisk og/eller faglig formåen, MEN der skal i givet fald vedlægges et tilsagn fra underleverandøren om, at virksomheden må basere sig på underleverandørens formåen og at den pågældende underleverandør står til rådighed med den angivne kapacitet. Virksomheden skal være opmærksom på, at man vil være forpligtet til at opretholde underleverandørens formåen i kontraktens forløb og at underleverandøren kun vil kunne udskiftes med MST's accept/godkendelse.
Spørgsmål 5:
I anmoder om ”Beskrivelse af ansøgers organisation, antal ansatte, faglige kvalifikationer for de ansatte”. Forventes det her, at vi fremsender CV’er for de relevante ansatte, eller forestiller I jer en snarere en generel præsentation af den samlede stab?

Svar
Der skal ikke CV'er med i denne omgang - det er en generel beskrivelse af virksomhedens sammensætning.