Rapport om eksport af slam

03-07-2012
Affald

På baggrund af en P1 dokumentar om eksport af spildevandsslam til Tyskland har Miljøstyrelsen udmeldt en vejledende værdi for indholdet af PCB i spildevandsslam til samtlige kommuner.

På baggrund af en P1 dokumentar om eksport af spildevandsslam til Tyskland har Miljøstyrelsen udmeldt en vejledende værdi for indholdet af PCB i spildevandsslam til samtlige kommuner.

Styrelsen har desuden undersøgt analyserne af det eksporterede spildevandsslam for at vurdere, om grænseværdierne for PCB i det eksporterede slam er overholdt i henholdsvis Danmark og Tyskland. Analyserne viser, at alle eksporter overholdt den tyske grænseværdi for PCB til udbringning på landbrugsjord. Hovedparten af eksporten var under den vejledende danske værdi for PCB.

Rapporten har desuden analyseret indholdet af tungmetaller i slammet og viser, at de tyske grænseværdier er overholdt på nær fem prøver. Disse prøver er ikke udbragt på landbrugsjord men er i stedet blevet brændt pga. overskridelsen.

Indholdet af tungmetaller i det eksporterede slam overskrider den ene af de to typer danske grænseværdier. Det skyldes, at man i Danmark (i modsætning til i Tyskland) kan vælge mellem to vurderingsmetoder, når slammet skal vurderes. Er der tale om slam med højt fosforindhold anvendes en type grænseværdi.

Er der tale om slam med lavt fosforindhold, vælges den anden type. Grænseværdierne er ligeværdige i forhold til beskyttelse af miljøet mod tungmetaller, men sikrer, at fosforen udnyttes optimalt på landbrugsjorden. Fosfor er nemlig en vigtig ressource at få recirkuleret i naturen.

Læs rapporten her: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland