Ny viden om spildevandsslam

03-07-2012
Affald

Miljøstyrelsen har bedt DMU om at lave en analyse, hvor undersøgelser af problematiske stoffer i dansk spildevandsslam sammenlignes med spildevand i øvrige lande. Formålet har været at vurdere, om stofferne udgør en potentiel risiko for organismer i landbrugsjorden ved udspredning af spildevandsslam.

Miljøstyrelsen har bedt DMU om at lave en analyse, hvor undersøgelser af problematiske stoffer i dansk spildevandsslam sammenlignes med spildevand i øvrige lande. Formålet har været at vurdere, om stofferne udgør en potentiel risiko for organismer i landbrugsjorden ved udspredning af spildevandsslam.

Analysen har set på data for forekomsten af 5 stofgrupper og peger på, at hverken bromerede flammehæmmere, polychlorerede biphenyler, lægemidler eller muskstoffer udgør en potentiel risiko for miljøet. Analysen peger imidlertid på, at der kan være et problem med de såkaldt polyfluorerede stoffer – særligt stoffet PFOS.

Miljøstyrelsen har iværksat en livscyklus- og samfundsøkonomisk analyse af forskellige typer behandling af spildevandsslam, som afsluttes efteråret 2012. Når analysen foreligger, vil styrelsen bl.a. tage stilling til, om der er behov for at fastsætte behandlingskrav, og om der er behov for at supplere de eksisterende faste grænseværdier med en grænseværdi for andre stoffer som f.eks.  PCB.

I den forbindelse vil der også blive set på, om PFOS eller andre polyfluorerede stoffer udgør en potentiel risiko ved udspredning af slam på landbrugsjord. EU er også opmærksom på denne problematik, og der er i EU et arbejde i gang med at fastsætte grænseværdier for håndtering af affald, indeholdende POP-stoffer, herunder PFOS.

Se undersøgelsen her: Risk evaluation of five groups of persistent organic contaminants in sewage sludge .