Miljøministeriet har udstedt ny husdyrgødningsbekendtgørelse

05-07-2012
Landbrug

Miljøministeriet har udstedt en ny husdyrgødningsbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. august 2012. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinformation.dk [indsæt link] og erstatter den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse af 19. december 2006 med senere ændringer.

Miljøministeriet har udstedt en ny husdyrgødningsbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. august 2012. Bekendtgørelsen (nr. 764 af 28. juni 2012) kan ses på www.retsinformation.dk og erstatter den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse af 19. december 2006 med senere ændringer.

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse indeholder ændringer, der følger op på EU-kommissionens præåbningsskrivelse vedrørende nitratdirektivet, og en række andre ændringer, hvoraf de væsentligste er beskrevet i Miljøstyrelsens wiki-husdyrvejledning . Et af de nye elementer i husdyrgødningsbekendtgørelsen er, at Miljøministeriets dispensationspraksis fra forbuddet mod ludning med ammoniak og fra forbuddet mod udbringning af flydende husdyrgødning fra 1. oktober til 15. oktober er erstattet af faste regler, der modsvarer den eksisterende dispensationspraksis. Det fremgår af de nye regler, at det er nedbørsmængden i de af DMI (Danmarks Metrologiske Institut) afgrænsede regioner, der er afgørende for, om forbuddene konkret fraviges i det pågældende år. Da DMI's regioner ikke helt følger kommunegrænserne, vil Miljøstyrelsen udarbejde en liste, der viser, hvilken region de enkelte kommuner hører til. Listen vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor styrelsen også vil annoncere, når betingelserne for at fravige et af forbuddene er opfyldt i en region.

Bekendtgørelsen har som udkast været i offentlig høring fra den 5. marts til den 10. april 2012, og der er på baggrund af de indkomne svar foretaget en række justeringer i bekendtgørelsen. Høringssvar og høringsnotat kan ses på Høringsportalen .

Eventuelle spørgsmål til den nye husdyrgødningsbekendtgørelse kan rettes til Specialkonsulent Hans Kjær, tlf. 72 54 41 15, (uge 28-29) og Chefkonsulent Peter Jørgensen, tlf. 72 54 43 87 (uge 30). Efter uge 30 kan spørgsmål rettes til fuldmægtig Lise Viftrup, tlf. 72 54 41 59.