Computermodel forudsiger risiko for grundvandsforurening

13-07-2012

Ny forskning viser, hvad der sker med sprøjtemidler, når de transporteres gennem jorden til dræn, vandløb og grundvand.

Ny forskning viser, hvad der sker med sprøjtemidler, når de transporteres gennem jorden til dræn, vandløb og grundvand.

Forskere har udviklet en computermodel, der simulerer, hvad der sker med sprøjtemidler, efter de er spredt ud på marken. Projektet bidrager med ny viden om transport af sprøjtemidler med regnvandet ned til dræn og videre ud til vandløb, så Miljøstyrelsen bedre kan vurdere risikoen for de dyr og planter, der lever i vandløb.

Projektet viser også, at der ikke er en simpel sammenhæng mellem sprøjtemiddelrester i drænvand og det vand, der bevæger sig uden om drænene ned til grundvand. Der sker en større transport af sprøjtemiddelrester ned til drænrør end ned gennem jorden mellem drænene. Det skyldes at overfladejorden og drænrørene er forbundet med en række porer, som leder regnvandet ned til drænene.

Altså er drænvand ikke repræsentativt for det vand, der siver videre ned gennem jorden til grundvandet.

Øger forståelse af transport af glyphosat i jord
Daisy2D, som computermodellen hedder, bygger videre på og udvider de modeller, som myndighederne i dag bruger til at vurdere risikoen for grundvandsforurening.
En af de nye ting, som modellen indeholder, er den transportmekanisme, der styrer hvordan glyphosat og andre lignende stoffer bevæger sig i jorden. En tilføjelse som bidrager til at man mere præcist kan forudsige, om der er risiko for en forurening af overfladevand eller grundvand.

Daisy2D bliver nu testet yderligere bl.a. i forhold til de eksisterende standardmodeller for at finde ud af om disse skal opdateres med den nye viden.
Miljøstyrelsen følger op op med tre nye forskningsprojekter om hvordan regnormeporer og sprækker i jorden skaber direkte forbindelser til både drænrør og grundvand, samt hvordan f.eks. pløjning indvirker på nedsivning af pesticider.

Forskere fra Institut for Grundvidenskab og Miljø, Københavns Universitet og DHI står bag den nye computermodel, og projektet har fået økonomisk støtte fra Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning.
Læs rapporten
Læs artikel fra forfatterne, der opsummerer rapporten

Fakta om rapporten

Daisy2D simulerer sprøjtemidlers skæbne i landbrugsjord med markdræn. Den bygger på en eksisterende jord-plante-atmosfære system model (Daisy). Pesticiddelen omfatter transport, nedbrydning og sorption. Transport sker i opløst form samt som kolloidfaciliteret transport. Transportveje er: 1) jordmatrix, 2) sprækkesystem, og 3) bioporer. Vigtige er store bioporer, der ender i eller ved markdræn. Nedbrydning afhænger af jordfugtighed, temperatur, dybde og/eller biologisk aktivitet. Sorptionsbeskrivelserne inkluderer sorptionskinetik. Daisy2D er succesfuldt testet mod eksperimentelle data og er succesfuldt koblet til MIKE-SHE modellen for beregning af pesticiders skæbne i oplandsskala.

Titel på rapporten:
Flerdimensional modellering af vandstrømning
og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i
systemer med markdræn