Ændring af tungmetalbekendtgørelsen

25-01-2012
Affald

Bilag 1 i tungmetalkendtgørelsen er ændret pr. 31. december 2011.

Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer , Tungmetalb ekendtgørelsen , er blevet ændret med virkning fra den 3 1. december 2011 .

Der er tale om små ændringer, som følger af en direktivændring, og ændringerne er miljømæssigt neutrale i forhold til de eksisterende regler.

Ifølge bilskrotdirektivet er det forbudt at bruge visse farlige stoffer i materialer og komponenter i køretøjer, der markedsføres efter den 1. juli 2003, bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i direktivets bilag II og på de deri anførte betingelser.

Kommissionen har vurderet, at det er nødvendigt at forlænge tidsfristen for anvendelse visse farlige stoffer, da der ikke er fundet og udviklet erstatningsstoffer til anvendelse i bilerne samt reservedele hertil. Bilag II er som den eneste ændring implementeret i bekendtgørelsens bilag 1.

Bekendtgørelsen (nr. 1 327 af 12. december 2011) kan findes på retsinformation .