Nye regler styrker miljøet og giver muligheder for danske teknologiproducenter

22-02-2012
Industri

Danmark implementerer et EU-direktiv, der styrker miljøbeskyttelsen i forhold til de største og mest miljøbelastende virksomheder i EU. Danmark kan få gavn af øget satsning på ny miljøteknologi

Danmark styrker indsatsen med at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle virksomheder i Europa. Det sker ved, at vi implementerer EU-direktivet IED (Industriel Emissions Directive), der fastlægger en ramme for miljøgodkendelser af de største og mest miljøbelastende virksomheder i EU.

Danmark har under forhandlingerne støttet direktivet, da det medfører store miljømæssige og samfundsøkonomiske gevinster i hele EU.

IE-direktivet skærper blandt andet kravene til de store fyringsanlæg. Luftforurening kender nemlig ikke grænser, og skærpede krav i hele EU vil sikre en renere luft over Danmark såvel som i resten af EU.

Eksport af danske løsninger
Hjørnestenen i IE-direktivet er, at der i virksomhedernes miljøgodkendelser stilles krav om, at indretning og drift er baseret på den miljømæssigt bedste, tilgængelige teknik (BAT). EU-kommisionen fastlægger sammen med medlemsstaterne og industrien, hvad der er BAT. Den danske regering har valgt at styrke Danmarks aktive deltagelse i dette arbejde for at sikre, at kravene også afspejler danske erfaringer og miljøteknologi.

Flere danske virksomheder er allerede leverandører af miljøteknologiske løsninger, der kan begrænse virksomheders forurening, og de nye regler giver derfor et stort potentiale for eksport af danske løsninger til udlandet.

Styrket miljøkontrol
IE-direktivet styrker også miljøkontrollen: Virksomheder, hvor miljørisikoen er høj, skal have flere miljøtilsyn, mens virksomheder, hvor miljørisikoen er lavere, kan nøjes med færre miljøtilsyn.

Samtidigt med at reglerne for miljøgodkendelser og tilsyn ændres, indføres der nye digitale systemer i Danmark på virksomheds- og husdyrområdet. Det vil kunne give administrative lettelser for såvel virksomheder som myndigheder.

IE-direktiver ligger i tråd med de anbefalinger , som Virksomhedsudvalg II fremsatte i sin rapport i efteråret 2011. Virksomhedsudvalg II var et udvalg, der kom med anbefalinger til forenklinger og forbedringer inden for miljøreguleringen af virksomheder.

Fakta
Cirka 800 industrivirksomheder og 1200 husdyrbrug er omfattet af IE-direktivet. F.eks. store fjerkræ- og svinebrug, store mejerier, slagterier og bryggerier, store jern- og metalforarbejdende virksomheder, cementfabrikker, visse kemiske fabrikker, olieraffinaderier, store kraft- og varmeværker og visse affaldsbehandlingsanlæg.

Danmark har i dag ca. 700 virksomheder, der producerer miljøteknologiske løsninger, bl.a. vandbesparende teknologier og teknologier til luft- og vandrensning.

IE-direktivet skal være fuldt implementeret i Danmark den 7. januar 2013.