Prioritering af grundvandstruende forureninger - trin for trin

28-08-2012
Jord

Håndbog skal gøre det lettere at vurdere og prioritere forurenede grunde til eventuel oprensning eller afværge

Ny håndbog finansieret af Miljøstyrelsens teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening skal gøre det lettere at vurdere og prioritere forurenede grunde til eventuel oprensning eller afværge.

Nødvendig prioritering af de forurenede grunde
Tungmetaller, olie og klorerede opløsningsmidler er på listen blandt de mange stoffer som kan forekomme i jorden fra fx nedlagte garverier, renserier og autolakerier - og som kan true vores grundvandsressource.

Regionerne har ansvaret for at sikre vores grundvand mod forurening fra de mange gamle forurenede grunde, og opgaven er stor.  Derfor arbejder man i regionerne ud fra erkendelsen af, at alle problemer ikke kan løses her og nu, men at de værste forureninger skal opspores og håndteres først.

Med det store antal forurenede grunde er der et behov for en skarp prioritering af grundene på tre skalaer: ”Lokaliteten”, ”oplandet” og ”regionen”.
Forureningsindsatsen skal redde mere grundvand
Håndbogens formål er at bidrage til at opnå den største gevinst for vores drikkevandsressource og fokuserer derfor på prioriteringen af de forurenede grunde på oplandsskala.
Med håndbogen gennemføres en risikobaseret prioritering af de grundvandstruende forureninger, hvor de miljømæssige konsekvenser af hver forurenet grund vurderes inden for et afgrænset område - fx en del af et vigtigt grundvandsområde eller det areal et vandværk indvinder sit grundvand fra.

Resultatet er en prioriteret liste, som angiver hvor stor en risiko de forurenede grunde potentielt udgør over for grundvandet.

Oversete forureninger afsløres
Håndbogen skal hjælpe regionerne til at skabe det nødvendige overblik over de ofte mange potentielle punktkilder inden for et opland samt fungere som beslutningsværktøj for at prioritere de videre tiltag. Det forbedrede overblik kan desuden medvirke til at afsløre oversete forureninger inden for oplandet, hvis de kendte forureningskilder ikke kan forklare aktuelle forureningspåvirkninger i indvindings- eller moniteringsboringer.
Prioriteringer må ikke "strande" på datamangel
En vigtig hovedpointe i håndbogen er, at prioriteringer ikke må "strande" på grund af krav om data på alle parametre. Derfor spænder håndbogens værktøjskasse fra simple vurderinger til komplekse beregninger på store datasæt, som kan benyttes efter konkret vurdering.

Download Håndbog for risikobaseret prioritering af grundvandstruende punktkilder
Vil du vide mere? Kontakt Jens Aabling: fra Miljøstyrelsens enhed for jord & affald