Forbud mod brug af 20 aktivstoffer i biocidprodukter

16-04-2012

Tyve biocid aktivstoffer kan ikke optages på bilag I til biociddirektivet (positiv-listen). Biocidmidler med disse stoffer skal derfor udfases i de pågældende produkttyper.

Tyve biocid aktivstoffer kan ikke optages på bilag I til biociddirektivet (positiv-listen). Biocidmidler med disse stoffer skal derfor udfases i de pågældende produkttyper.

Kommissionen har besluttet, at 20 forskellige aktivstoffer, fremover ikke må benyttes i visse typer af biocidmidler. For de 19 af aktivstofferne betyder det at anvendelsen af produkter med disse aktivstoffer skal ophøre senest 1. februar 2013. Udfasningen gælder kun brug i de pågældende produkttyper (PT'er). For det sidste aktivstof, flufenoxuron, gælder at anvendelsen skal stoppe allerede den 1. august 2012.

Se Kommissionens afgørelse for de 19 aktivstoffer (2012/78/EU).
Se Kommissionens afgørelse for flufenoxuron i PT 18 (2012/77/EU).

Danske frister for ophør af salg
For det danske marked vil der typisk blive fastsat en tidligere frist for ophør af salg i de forskellige salgsled, for at undgå opbygning af for store lagre. Fristerne vil snarest muligt fremgå af en ændring til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens bilag 4.

Hvorfor kan disse stoffer ikke optages på bilag I?
"Ikke-optagne" aktivstoffer kan både være aktivstoffer, hvor der ikke er blevet indsendt dokumentation eller det kan være aktivstoffer som er vurderet at udgøre en uacceptabel risiko for mennesker eller miljø. For flufenoxuron gælder at stoffet er vurderet at udgøre en uacceptabel risiko for vandmiljøet, når det anvendes som insektmiddel samt at stoffet er et PBT stof (Persistent, potentielt Bioakkumulerende og Toksisk). For de 19 øvrige aktivstoffer gælder at der ikke er indsendt tilstrækkelig dokumentation eller at ansøgeren har valgt at trække sig.

Kommissionens liste over ikke-optagne aktivstoffer
Midler med ”ikke optagne” aktivstoffer udfases og må ikke længere sælges og anvendes i EU. Den endelige udfasningsdato afhænger af de enkelte ikke optagelses-beslutninger i EU, og fremgår af Kommissionens opdaterede oversigt over, hvilke aktivstoffer, der er besluttet ”ikke optaget” på direktivets bilag I.

Links:
Kommissionens liste over ikke-optagne aktivstoffer