Udkast til vejledning i risikogodkendelse af køleanlæg med oplag af ammoniak er sendt i høring

04-10-2011
Industri

Høringen løber frem til den 26. oktober 2011. Eventuelle bemærkninger til vejledningsudkastet bedes sendes til Miljøstyrelsen.

Med ændringen af risikobekendtgørelsen i 2006, blev små ammoniakoplag i tætbefolkede områder omfattet af risikoreglerne. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der primært er tale om køleanlæg, hvor ammoniak indgår som kølemiddel.

Vejledningens formål er at tilbyde et beregningsredskab og en metode, der gør det simplere at vurdere risiko på køleanlæggene. Der er tale om et antal anlæg, som er tilstrækkeligt ensartede, så det er muligt at lave en standardiseret metode.

Læs udkastet til vejledningen her

Høringen løber frem til den 26. oktober 2011. Eventuelle bemærkninger til vejledningsudkastet bedes sendes til Miljøstyrelsen.