Fokus på effekter af pesticidpolitiske virkemidler

28-11-2011

En ny undersøgelse sammenfatter resultater fra EU's landbrugsordninger og pesticidpolitikken.

En ny rapport sammenfatter resultater fra projektet EU's landbrugsordninger og pesticidpolitikken. Ved at koble flere modeller undersøges økonomiske og økologiske effekter af to scenarier til regulering af landbrugets pesticidanvendelse, henholdsvis en randzone i markkanter og en omsættelig kvote.
Undersøgelsen der er udarbejdet af Institut for Miljøvidenskab, Institut for Bioscience og Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet samt Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet viser, at ingen af de to modelscenarier for enten randzoner i markkanter eller pesticidkvoter har afgørende positiv indflydelse på naturen målt ved to insektarter, to fuglearter og to pattedyrarter. Kvotescenariet medfører endda en nedgang i antallet og udbredelsen af agerhønen og haren, mens agerhøne og sanglærke omvendt trives lidt bedre i et landskab med randzoner i markkanten, hvorimod de andre arter ikke påvirkes hverken i antal eller i deres udbredelse i landskabet.
Forskningsprojektet har fået tilskud fra programmet for bekæmpelsesmiddelforskning i Miljøstyrelsen.

Læs rapporten: ” Effekter af pesticidpolitiske virkemidler – en integreret analyse af effekter på økonomi, landbrug og fauna”

Læs om Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning