Udstedelse af ny affaldsbekendtgørelse

25-03-2011
Affald

Baggrunden for ændringen er, at det vurderes, at der er behov for at udsætte fristen for indberetning af affaldsdata og den efterfølgende kvalitetskontrol af dataene. Derudover har Miljøstyrelsen desværre opdaget, at der i forbindelse med korrektur og trykning er opstået fejl i bekendtgørelse nr. 1632 af 23. december 2010 om affald, fejlene har først og fremmest været af redaktionel karakter (som forkerte henvisninger, forkert skrifttype m.v.).

En ny affaldsbekendtgørelse træder i kraft den 25. marts 2011.

Baggrunden for ændringen er, at det vurderes, at der er behov for at udsætte fristen for indberetning af affaldsdata og den efterfølgende kvalitetskontrol af dataene. Derudover har Miljøstyrelsen desværre opdaget, at der i forbindelse med korrektur og trykning er opstået fejl i bekendtgørelse nr. 1632 af 23. december 2010 om affald, fejlene har først og fremmest været af redaktionel karakter (som forkerte henvisninger, forkert skrifttype m.v.).

Miljøstyrelsen vil dog gerne særligt fremhæve følgende ændringer:

  • Udskydelse af frist for dataindberetning og kvalitetssikring

I § 70, stk. 1 udskydes fristen for virksomhedernes indberetning af data til Affaldsdatasystemet fra den 31. marts 2011 til den 31. maj 2011. Ændringen foretages for at sikre de nødvendige It-mæssige opdateringer ift. den seneste ændring af affaldsbekendtgørelsen. Fristen for kommunernes kvalitetssikring af data i § 71, stk. 2 er tilsvarende udskudt med to måneder til den 30. september 2011.

  • Flytning af bestemmelse om godkendelseskrav for indsamlingsvirksomheder

I § 76, stk. 5 tilføjes som ny nr. 5 krav om, at virksomheder, som ønsker at blive godkendt som indsamlingsvirksomheder, skal oplyse om, hvorvidt virksomheden forbehandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Bestemmelsen findes også i den eksisterende affaldsbekendtgørelses § 83, stk. 2, men flyttes af lovtekniske årsager.

  • Præcisering af gebyrforpligtelser ifm. godkendelse og registrering i Affaldsregistret

I den affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2011, er der sket fejl i nogle af gebyrbestemmelserne for godkendelse og registrering i Affaldsregistret. Det fremgår derfor af ændringen af § 93, stk. 4, at også kommunale behandlingsanlæg og indsamlingsvirksomheder skal betale et engangsgebyr for registrering i Affaldsregistret. Det fremgår endvidere af § 93, stk. 5, at indsamlingsvirksomheder skal betale et årligt gebyr.

  • Indføjelse af to straffebestemmelser

Straffebestemmelserne var ved en fejl ikke kommet med i den seneste revision af affaldsbekendtgørelsen. Det drejer sig om straffebestemmelser ved overtrædelse af § 41, stk. 1, jf. § § 43, stk. 1, 1. pkt., hvor en virksomhed undlader at benytte kommunens ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald og overtrædelse af § 46, stk. 1, hvorefter forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg.

  • Farligt affald i bilag 2

I affaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2011, er der ved en fejl sket ændringer i nogle af ”farligt affalds” markeringerne i bekendtgørelsens bilag 2. Disse er nu rettet, så bilag 2 burde svare til bilag 2 i bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald.
Link til retsinformation