Lancering af ny udgave af husdyrgodkendelse.dk og opgradering til den nye husdyrlov

10-03-2011
Landbrug

I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug (L 12) skal der foretages ændringer i IT-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk.

Miljøstyrelsen er klar til at lancere det nye IT-ansøgningssystem inkl. nyt sagsbehandlermodul til kommunerne, udviklet som følge af Husdyraftalen. Men det kræver en kort indkøringsperiode, som vil betyde begrænsninger i mulighederne for at indsende ansøgninger om miljøgodkendelser efter de nye regler i denne periode.
Af hensyn til mulighederne for at indsende ansøgninger efter de gamle regler, vil det gamle system fortsætte uændret frem til ikrafttrædelsesdatoen af den nye lov.
Hvad sker der med IT-systemet den 15. marts?

Fra og med den 15. marts 2011 hvor ændringen af husdyrloven træder i kraft bliver der lukket for indsendelse af nye ansøgningsskemaer i det gamle IT-ansøgningssystem. Alle andre funktioner fungerer som hidtil. Det vil fortsat være muligt at indsende supplerende oplysninger til sager der er i behandling, og det vil være muligt at oprette alle typer af skemaer, ligesom det vil være muligt for kommunerne at anvende systemets sagsstyringsfunktioner.

For ansøgere betyder det at:
• Ansøgningsskemaer der ikke har været indsendt før den 15. marts 2011, kan der fortsat arbejdes i, men normtal mv. vil være forældede, og de kan ikke indsendes til kommunen

• Ansøgninger som har været indsendt til kommunen før den 15. marts 2011, kan der fortsat arbejdes i, og de kan også fortsat genindsendes med supplerende oplysninger til kommunen

• Fiktive ansøgninger kan fortsat indsendes, uanset oprettelsestidspunkt og uanset om de har været inde hos kommunen

• Der kan fortsat oprettes alle typer af ansøgningsskemaer i systemet, men jf. ovenfor kan de ikke indsendes til kommunen

• Alle oprettede skemaer med alle indtastninger af tekst og tal vil blive overført til det nye system den 4. april 2011.

• Ansøgningsskemaer der ikke er sendt ind før den 15. marts 2011 og/eller oprettet efter 15. marts 2011 bliver overført til det nye system, og vil blive regnet igennem efter de nye normer og regler der gælder fra 15. marts 2011 inden de sendes ind.

For kommuner betyder det at:
• Systemet vil fortsat være åbent, og man vil fortsat kunne bede om og modtage supplerende oplysninger på alle typer af skemaer der har været inde i kommunen før den 15. marts 2011

• Man vil ikke modtage skemaer der skal beregnes efter den nye lov, dvs. skemaer der ikke har været indsendt til kommunen før den 15. marts 2011 kommer ikke ind

• Man vil stadig modtage fiktive skemaer med scenarieberegninger

• Man vil stadig kunne visitere, sætte skemaer i behandling og bede om yderligere oplysninger og foretage afgørelser på alle skemaer der ligger i kommunen

Ifølge bestemmelserne i L 12, skal ansøgninger behandles efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet, hvilket betyder, at ansøgninger, der er indsendt til kommunen inden den 15. marts 2011, skal behandles efter den gamle husdyrlov.

Miljøstyrelsen arbejder på at færdiggøre den nye udgave af IT-ansøgningssystemet, med sags-behandlermodul til de kommunale sagsbehandlere, som er en del af Husdyraftalen mellem KL og Miljøministeriet. Denne udgave er næsten færdig, men den skal opgraderes til at kunne be-regne efter den nye husdyrlov, inden den kan idriftsættes.

Det forventes, at det nye system er klar til idriftsættelse den 4. april 2011.

Anmeldeordninger
Med ikrafttrædelsen af den nye lov bliver der åbnet for en række anmeldeordninger.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er understøttelse af anmeldelser i det nye IT-ansøgningssystem fra bekendtgørelsens ikrafttræden. Anmeldelser skal indsendes til kommunen uden om IT-ansøgningssystemet, med de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsen på samme vis som anmeldelser af f. eks. kornsiloer efter § 19. Da anmeldelser ikke er afhængige af IT-ansøgningssystemet, kan der allerede fra bekendtgørelsens ikrafttrædelse indsendes anmeldelser efter de nye regler til kommunerne.
Hvad sker der når det nye IT-ansøgningssystem går i luften?
Når det nye system er klar til idriftsættelse den 4. april 2011, vil det gamle system blive lukket ned, hvorefter der vil blive foretaget en konvertering af ansøgningsdatabasen, så alle indtastede oplysninger samt beregninger kan vises i det nye system.
Det kan forventes, at www.husdyrgodkendelse.dk i forbindelse med idriftsættelsen af det nye system er helt ude af drift i en kortere periode, men vi forsøger naturligvis at holde nedetiden på et minimum.
Hvad sker der med de eksisterende skemaer?
Alle eksisterende skemaer i systemets database vil blive overført til det nye system, så alle indtastninger af data og tekst vil kunne genfindes i det nye system. Med hensyn til beregningsresultater vil der med stor sandsynlighed være mindre ændringer på stort set alle skemaer i sy-stemet. Disse ændringer skyldes, at der i det nye system er foretaget fejlrettelser af visse beregningsfunktioner, hvilket kommer til at påvirke mange skemaer i systemet.
Disse små ændringer i beregningsresultaterne vil betyde, at kommunerne i forbindelse med sagsbehandling af eksisterende ansøgninger kan komme ud for, at der skal ske tilpasninger i udkast til godkendelser, ligesom ansøgere kan komme ud for, at der skal foretages mindre til-pasninger i ansøgningerne.
I forbindelse med lanceringen af det nye system, vil der blive lavet en oversigt over fejlrettelser og ændringer i systemets beregningsmotor og en beskrivelse af, hvilke konsekvenser det har for beregningerne.