Høring af bekendtgørelse for modeldambrug

03-03-2011
Landbrug

Miljøstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om modeldambrug i høring

Udkast til ny bekendtgørelse fastsætter regler for den højest tilladelige udledning af næringsstoffer og organisk materiale i forbindelse med godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af visse ferskvandsdambrug.
Bekendtgørelsesudkastets væsentligste ændring i forhold til i dag er regler for, hvordan dambrug kan overgå fra regulering af forbrug af foder til udlederkrav. Udlederkrav fastsættes for BI5, fosfor, kvælstof og ammonium kvælstof.

Krav til medicin og hjælpestoffer fastsættes i medfør af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder, og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet nr. 1022 af 25. august 2010.

Læs udkastet til bekendtgørelse om modeldambrug type 3 eller lignende på Høringsportalen (linket er ikke længere aktivt)