Ændring af REACH bilag I (kemikaliesikkerhedsrapport) og XIII (PBT, vPvB kriterier)

28-03-2011
Kemikalier

REACH-Forordningens bilag I og XIII er blevet ændret pr. 16. marts 2011.

REACH-Forordningens bilag I og XIII er blevet ændret pr. 16. marts 2011.

Ændringerne i bilag I er tilpasninger til CLP - forordningen, som blev vedtaget i 2008.
Bilag XIII ændres således at det sikres at al tilgængelig information tages i betragtning, når et stof skal identificeres som PBT eller vPvB stof. Der skal bruges det såkaldte "weight of evidence" princip.