Regler for lavfrekvent støj fra vindmøller sendes i teknisk forhøring

25-05-2011
Støj

Miljøminister Karen Ellemann har i forbindelse med opførelsen af testcentret for store vindmøller i Østerild i Nordjylland lovet, at Danmark som det første land i verden vil fastsætte bindende regler for lavfrekvent støj fra vindmøller.

Miljøminister Karen Ellemann har i forbindelse med opførelsen af testcentret for store vindmøller i Østerild i Nordjylland lovet, at Danmark som det første land i verden vil fastsætte bindende regler for lavfrekvent støj fra vindmøller. Miljøstyrelsen er nu klar til at sende reglerne i teknisk forhøring.

Miljøstyrelsen vil i den tekniske forhøring drøfte med eksperterne, hvad der er den rette bindende grænseværdi for lavfrekvent støj fra vindmøller. Styrelsens udgangspunkt er, at den kunne ligge på 20 decibel (dB) inden døre.

Den generelle grænseværdi for boliger i det åbne land er 44 dB, men selvom den er overholdt lægges der nu op til, at vindmøllerne også skal overholde en bindende grænseværdi for lavfrekvent støj inden døre.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til de nye regler konstateret, at en grænseværdi på 20 dB vil være udfordrende for enkelte produktionsmøller i nogle specifikke situationer.

I praksis betyder dette, at hvor det i dag kan være enten støjgrænsen på 44 dB eller afstandskravet på 4 x møllens totalhøjde, der er bestemmende for hvor tæt på naboer i det åbne land vindmøller kan placeres, så kan det for disse specifikke mølletyper med de nye regler blive grænseværdien for den lavfrekvente støj, der bestemmer, hvor tæt på naboer møllerne kan placeres. I boligområder vil de nye regler ikke få nogen betydning.

Reglerne vil gælde, når der anmeldes nye mølleprojekter. Møller, der allerede er i drift, reguleres efter de nugældende regler. Men når møllerne på et tidspunkt skal skiftes ud, vil de nye regler gælde.

Miljøstyrelsen har som led i forberedelserne af de nye grænseværdier haft en række bilaterale drøftelser med forskellige interessenter - herunder Aalborg Universitet og Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.

Den tekniske forhøring afsluttes inden sommerferien, så Miljøstyrelsen kan færdiggøre udkastet til ændring af vindmøllebekendtgørelsen, som skal indføre de nye regler om lavfrekvent støj. Udkastet vil herefter blive sendt i offentlig høring, og de nye regler forventes at kunne træde i kraft fra udgangen af september.

Læs mere om regulering af støj fra vindmøller

Yderligere oplysninger: Eskil Thuesen, Pressechef Miljøstyrelsen tlf: 72544595 / 41318570