Miljøstyrelsen har holdt særligt øje med glyphosat siden 1999

26-01-2011

Da man første gang fandt spor af glyphosat i grundvandsmålinger i 1999 var fundene under grænseværdien og udgjorde ikke nogen fare for den generelle grundvandstilstand. For en sikkerhedsskyld besluttede Miljøstyrelsen dog at medtage glyphosat i Varslingssystemet for Pesticider i grundvandet (VAP).

Da man første gang fandt spor af glyphosat i grundvandsmålinger i 1999 var fundene under grænseværdien og udgjorde ikke nogen fare for den generelle grundvandstilstand. For en sikkerhedsskyld besluttede Miljøstyrelsen dog at medtage glyphosat i Varslingssystemet for Pesticider i grundvandet (VAP).

Miljøstyrelsen har i 2000, 2003 og igen i 2009 revurderet godkendelserne af glyphosat-holdige produkter.  Heri indgår vurdering af risikoen for grundvandsforurening med glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA. Vurderingerne er foretaget på baggrund af danske feltforsøg, resultater fra VAP samt de danske moniteringsresultater fra GEUS.

Der ligger et meget omfattende materiale til grund for Miljøstyrelsens vurdering af at glyphosat, ved regelret anvendelse i henhold til godkendelsesbetingelserne, ikke forventes at blive udvasket til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 mikrogram/L. Især kan fremhæves varslingssystemet som under markforhold bekræfter dette.

Når glyphosat alligevel findes over grænseværdien – i ganske få tilfælde i forhold til den meget udbredte anvendelse - kan det skyldes punktkilder. For eksempel høje koncentrationer fra landbrugets vaskepladser og sprøjtning for tæt på vandboringer eller forkert håndtering, spild, udvaskning fra lossepladser eller lignende.

Derfor er der i 2009 udarbejdet regler for håndtering af pesticider og sprøjteudstyr på vaskepladser, ligesom der fremsættes lovforslag om indførelse af sprøjtefri zoner på 25 meters afstand til drikkevandsboringer i forbindelse med aftalen om Grøn Vækst.

Ligeledes vil Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen nu foretage en nærmere undersøgelse for at fastslå årsagen til fundene af glyphosat.