Ny klassificeringsbekendtgørelse er trådt i kraft

07-02-2011
Kemikalier

Den 1.februar trådte den nye klassificeringsbekendtgørelse "Bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" i kraft.

Den 1.februar trådte den nye klassificeringsbekendtgørelse "Bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" i kraft. Bekendtgørelsen er nr. 50 af 12. januar 2011 og kan findes på Retsinformation ved at følge linket: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133454 ."

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at ved en beklagelig fejl er sidste linie i bekendtgørelsens bilag 1, del 3, pkt. 3.2.8 vedrørende produkter indeholdende et eller flere R67-stoffer, ikke blevet fjernet. Kravene i punkt 3.3.7 som denne linie henviser til, gælder derfor ikke for R67. For så vidt angår mærkning af produkter indeholdende et eller flere R67-stoffer i en koncentration på 15% eller derover skal sådanne mærkes som anført i bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2.12. Miljøstyrelsen vil hurtigst muligt udstede en ændringsbekendtgørelse, der retter fejlen.

Bekendtgørelsen indeholder ændrede regler som en konsekvens af  EU's nye klassificerings og mærkningsregler i "CLP-forordningen" (EU forordning nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger). CLP-reglerne er baseret på det globale klassificerings og mærkningssystem GHS.

Det er derfor nødvendigt at ophæve de tilsvarende regler i den tidligere klassificeringsbekendtgørelse, ligesom det er nødvendigt at få justeret terminologien i bekendtgørelsen til CLP-forordningen på de områder, der fortsat er reguleret af nationale danske regler.

Pr. 1. december 2010 skulle stoffer klassificeres, mærkes og emballeres efter de nye CLP-regler. Stoffer skal imidlertid i en overgangsperiode frem til 2015 sideløbende klassificeres efter de hidtidige regler, for at muliggøre klassificering af kemiske produkter. Reglerne om emballering og mærkning af stoffer i den nu ophævede klassificeringsbekendtgørelse er derfor fjernet af bekendtgørelse 50 af 12.1.2011, da de nu mærkes efter CLP.

Bekendtgørelsen indeholder desuden bidrag til Regeringens terrorhandlingsplan i form af krav, der skal modvirke, at giftige stoffer og produkter anvendes til terrorformål. Det indebærer krav til opbevaring og tyverianmeldelse for giftige og meget giftige stoffer og produkter.