Ændring i nedfældningskravet godkendt i dag

11-02-2011
Landbrug

Miljøministeren har i dag underskrevet en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor økologiske landbrug undtages fra nedfældningskravet i forårsperioden. Desuden kan konventionelle landbrug fremover anvende forsuret gylle som alternativ til nedfældning i fodergræs.

I en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der i dag er godkendt af miljøministeren, får økologiske landbrug en delvis undtagelse fra nedfældningskravet. Siden den 1. februar 2011 har alle husdyrbrug skullet nedfælde gylle på alle arealer med fodergræs og sort jord. Fra og med i dag er økologiske græsarealer og sort jord undtaget dette nedfældningskrav i perioden fra 1. februar til 1. maj. Undtagelsen vil være gældende frem til den 1. maj 2014.

Endvidere ændres nedfældningskravet for konventionelle landbrug således, at disse fremover har mulighed for at anvende anden teknologi med samme miljøeffekt som nedfældning i forhold til ammoniak- og lugtemissioner. For at være godkendt som et alternativ til nedfældning skal teknologien være optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste. Pt. er følgende to produkter godkendt som alternativer til nedfældning på græs:
- Slangeudlægning af staldforsuret gylle med Infarms NH4+ anlæg
- Forsuring ved udbringning med Biocovers SyreN anlæg.
Det skal understreges, at tilsætning af syre til gyllen på anden vis end ved anvendelse af ovennævnte to produkter ikke kan anvendes som alternativ til nedfældning. Slangeudlægning af forsuret gylle er endvidere underlagt et afstandskrav på 200 meter til byzone, da forsuring ikke har nogen reducerende effekt på lugt. Der er pt. ingen godkendte alternativer til nedfældning på sort jord, da forsuring ikke har tilstrækkelig miljøeffekt til at erstatte sortjordsnedfældning.

Økologiske landbrug kan ikke anvende forsuring, da det efter økologireglerne ikke er tilladt at tilsætte syre i gylle.