Rapport om håndhævelsen af miljølovgivningen

02-12-2011
Industri

Projektet ”Kommunernes, miljøcentrenes og politiets håndhævelse af miljølovgivningen” har haft til formål at få klarlagt, hvordan håndhævelsen af miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og tilhørende bekendtgørelser foregår ved de tre nævnte myndigheder.

Projektet ”Kommunernes, miljøcentrenes og politiets håndhævelse af miljølovgivningen” har haft til formål at få klarlagt, hvordan håndhævelsen af miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og tilhørende bekendtgørelser foregår ved de tre nævnte myndigheder.
Projektet er gennemført på grundlag af interviews med ni kommuner, et miljøcenter (nu den decentrale miljøstyrelse) og fire politikredse samt en gennemgang af udvalgte sager som er startet i 2009, dog med enkelte undtagelser.
Kommunernes Landsforening og Rigsadvokaten har deltaget i en følgegruppe til projektgruppen.
Med henblik på at belyse om håndhævelsen er i harmoni med Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning, og om de vejledende bødetakster følges i praksis, er de sager, der er blevet undersøgt, alle sager, hvor håndhævelse har været nødvendig. Sagerne er således ikke typeeksempler for tilsynsmyndighedens tilsynsindsats. Der er også tale om et forholdsvis begrænset antal sager, hvorfor håndhævelsesprojektets konklusioner alene kan vise nogle tendenser om indsatsen.

Det fremgår af projektets konklusion, at håndhævelsen i de undersøgte sager ikke i alle tilfælde er fuldt ud i overensstemmelse med retningslinjerne på området. Kommunernes Landsforening, Rigsadvokaten og Miljøstyrelsen har bl.a. på denne baggrund taget initiativ til en række tiltag på området for håndhævelse af miljøbeskyttelseslovgivningen. Blandt tiltagene kan nævnes:
• opdatering af håndhævelsesvejledningen, således at de vejledende bødeniveauer medtages og der bliver klarere retningslinjer for eksempelvis bagatelgrænser,
• øget formidling – ved undervisning og skriftlige orienteringer – af information af relevans for tilsynsmyndighedernes håndhævelse af miljølovgivningen, herunder de enkelte håndhævelsesskridt,
• undersøgelse af hensigtsmæssigheden af håndhævelsesskridtet ”henstilling”, herunder overvejelse om, hvorvidt dette håndhævelsesskridt bør afskaffes med henblik på at forenkle håndhævelsesprocessen,
• undervisning af anklagere og politianklagere i behandlingen af miljøstraffesager, samt udarbejdelse af videnspakker til brug ved politiets og anklagemyndighedens behandling af miljøstraffesager, og
• øget fokus på tiltag, der fremmer et effektivt samarbejde lokalt mellem kommuner og politi og anklagemyndighed i miljøstraffesager, herunder i forbindelse med konkrete politianmeldelser.
Spørgsmål kan rettes til specialkonsulent, cand.jur. Tina Strand Overgaard på telefon 72 54 42 11 eller .

Kommunernes, Miljøcentrenes og Politiets Håndhævelse af Miljølovgivningen .pdf