Nye regler om lavfrekvent støj fra vindmøller

23-12-2011
Støj

Med den reviderede vindmøllebekendtgørelse træder de nye regler om lavfrekvent støj fra vindmøller nu i kraft fra 1. januar.

Med den reviderede vindmøllebekendtgørelse træder de nye regler om lavfrekvent støj fra vindmøller nu i kraft fra 1. januar. Hermed bliver Danmark det første land i verden, som sætter bindende grænser for lavfrekvent vindmøllestøj.

De nye regler supplerer de hidtil gældende støjgrænser for vindmøller med en ny grænse på 20 dB for den lavfrekvente støj og sikrer dermed, at hverken den sædvanlige støj eller lavfrekvent støj bliver generende, når de nye vindmøller kommer.

Grænseværdien for lavfrekvent støj på 20 dB svarer til den skrappeste af Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier for lavfrekvent støj fra virksomheder. De anbefalede grænseværdier har til formål at beskytte mod støjgener.

Undersøgelser af, hvordan mennesker oplever forskellige grader af støjbelastning, viser at der optræder væsentlige støjulemper, hvis den lavfrekvente støj indendørs overstiger 20 dB om aftenen og natten. Den oplevede gene fra lavfrekvent støj øges stærkt, når støjen kommer over 20 dB. Forskningen gennem de seneste år har understøttet de vurderinger, som Miljøstyrelsens orientering bygger på, og der er nu ingen tvivl om, at kraftig lavfrekvent støj giver anledning til betydelige ulemper.

På den anden side er der fortsat ikke fagligt belæg for, at lavfrekvent støj har andre sundhedseffekter end ”almindelig støj”, og hverken Miljøstyrelsens orientering eller den nyere forskning giver belæg for at sætte lavere grænser for lavfrekvent støj end 20 dB. Grænsen på 20 dB giver en god sikring af, at den lavfrekvente støj ikke opleves som generende.

Det er kommunerne, der håndterer støj fra vindmøller på land, både når en ny mølle skal anmeldes og hvis der efterfølgende opstår problemer med støjen. Kommunerne får nu et redskab, der kan betrygge borgerne i forhold til den lavfrekvente støj.

De nye regler om lavfrekvent støj kommer også til at omfatte testcentret for store vindmøller ved Østerild. Folketinget ønskede i forbindelse med behandlingen af lov om anlæg af testcentret, at der kommer klare regler om den lavfrekvente støj fra vindmøller, og de regler træder nu i kraft.