Miljømåling - nu også af trafikstøj

12-08-2011
Støj

Den nye ændring af Miljøstyrelsens ordning om certificering af personer til støjmåling gør det muligt at få beregnet vej- og jernbanestøj med høj kvalitet

Den nye ændring af Miljøstyrelsens ordning om certificering af personer til støjmåling gør det muligt at få beregnet vej- og jernbanestøj med høj kvalitet.

Kvalitetssikring af støjmålinger

Når man skal kende støjen fra en virksomhed, er det vigtigt både for naboerne, for virksomheden selv og for kommunen, at der ikke er tvivl om, at målingen er lavet rigtigt. Støjmålingen skal være både retvisende og fyldestgørende, for at kommunen kan træffe en korrekt afgørelse i de sager, hvor der er klaget over støjen. Miljøstyrelsen har for mange år siden indført en ordning til kvalitetssikring af den slags støjmålinger. Målingerne kan betegnes ” Miljømåling - ekstern støj ”, når de lever op til ordningens krav.

”Miljømåling - ekstern støj” kan udføres enten af et firma eller et laboratorium, som er akkrediteret til den slags målinger, eller af personer, der er certificeret til ”Miljømåling - ekstern støj”. I den forbindelse kan en miljømåling lige så godt være en støjberegning. Miljømålinger bruges både i forbindelse med støjklager og når der skal laves støjvilkår i en miljøgodkendelse, men miljømålinger kan bruges i flere andre situationer, når der er brug for, at en redegørelse for støjen er kvalitetssikret. Personer, der er certificerede til miljømålinger, har dokumenteret erfaring med området og indgår i en ordning, hvor personens aktiviteter jævnligt kontrolleres og kvalitetssikres.

Under ét kaldes de akkrediterede støjlaboratorier og de firmaer, der beskæftiger personer som er certificeret til ”Miljømåling - ekstern støj”, for godkendte støjlaboratorier. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger fører en fortegnelse over de godkendte laboratorier . Kravene til de godkendte støjlaboratorier er formuleret af Referencelaboratoriet og Miljøstyrelsen.

Kvalitetsstempel på beregning af trafikstøj

Nu er området udvidet, fordi det er blevet muligt at blive certificeret til ”Miljømåling - trafikstøj”. Ordningen til kvalitetssikring kan også udnyttes for de støjmålinger og beregninger, der skal foretages forud for planlægning for støjbelastede arealer for at muliggøre, at lokalplanens bestemmelser om afskærmningsforanstaltninger m.m. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Ligeledes kan ordningen sikre grundlaget for afgørelser om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse i sager, hvor der kan være tvivl om forholdene for trafikstøj for byggeriet.

Mange af de, der er certificeret til ”Miljømåling - ekstern støj”, kan også beregne støj fra veje og jernbaner, men den nye ordning gør det muligt at blive certificeret specielt til trafikstøj, uden at man også samtidig er godkendt til støj fra virksomheder o.l.

Certificeringsordningen består af følgende emneområder:

  1. Ekstern støj fra virksomheder, herunder lavfrekvent støj og infralyd
  2. Støj fra skydebaner (dog ikke støjudsendelse fra skydevåben)
  3. Støj fra motorsportsbaner
  4. Støj fra vindmøller
  5. Vibrationer i det eksterne miljø
  6. Støjudsendelse fra håndvåben (kildestyrke)
  7. Støj fra jernbaner (beregning)
  8. Støj fra veje (beregning)
  9. Støj fra flyvepladser og lufthavne


Certificering til ”Miljømåling - ekstern støj” indeholder altid emnerne 1 - 4, det er obligatoriske emner. Her ud over kan man have et eller flere af de øvrige emner valgt til, hvis det er noget firmaet har ekspertise indenfor. Der er således nogle konsulenter, der er certificeret til ”Miljømåling - ekstern støj”, som har udvidet deres område med emnerne 7 og 8, så de også kan lave certificerede støjrapporter om vej- og jernbanestøj.

Nu kan man blive certificeret til beregninger af trafikstøj, ”Miljømåling - trafikstøj”, og så kan man også lave certificerede rapporter om trafikstøj uden samtidig at arbejde for at opretholde sin faglige kunnen indenfor industristøj og uden at skulle investere i støjmåleudstyr.

Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger håber med denne ændring at medvirke til, at der i flere tilfælde benyttes dokumenteret kvalificerede beregninger af trafikstøjen, når der planlægges for støjbelastede arealer. Miljøstyrelsen skal opfordre kommuner og andre, der rekvirerer trafikstøjberegninger, til at benytte sig af det nye kvalitetsstempel ”Miljømåling - trafikstøj”.

Se listen over de godkendte støjlaboratorier