Strammere krav til indberetning fra affaldsforbrændingsanlæg

07-04-2011
Affald

Nye regler betyder, at overskridelser af grænseværdier for luftforurening skal indberettes med det samme, når overskridelsen opdages.

Nye regler for affaldsforbrændingsanlæg betyder, at overskridelser af grænseværdier for luftforurening skal indberettes med det samme, når overskridelsen opdages .

Konkret drejer det sig om grænseværdier for eksempelvis kulilte, klorbrinte og svovldioxid, hvor erfaringerne viser, at der kan forekomme overskridelser fra tid til anden.

En overskridelse kan have større eller mindre miljømæssig betydning, men med straksindberetningerne sikrer man, at såvel anlægget som tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på problemet og kan gribe ind i det nødvendige omfang - for eksempel ved at ændre på driften eller forbedre røggasrensningen.
29 store anlæg har fået påbud
Kravet om straksindberetning af eventuelle overskridelser er netop sendt som påbud fra Miljøstyrelsens decentrale enheder i Odense, Roskilde og Aarhus til de 29 største affaldsforbrændingsanlæg. Det er de anlæg, hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.

Påbuddet indebærer, at driftslederen på et anlæg skal underrette Miljøstyrelsen med det samme, hvis kontrolmålingerne viser, at emissionsgrænseværdierne i anlæggets miljøgodkendelse er overskredet.

Små anlæg, der har kapacitet til at forbrænde mindre end 3 tons affald per time, skal også indberette straks ved overskridelser. Her skal indberetning ske til kommunen.

Den nye regel er gennemført som en ændring af bekendtgørelse om affaldsforbrænding og trådte i kraft 1. februar 2011.