Oprydning i lovgivningen

For at gøre det nemmere at finde rundt i lovgivningen bliver ændringslove og ændringsbekendtgørelser nu skrevet sammen med de love og bekendtgørelser, de vedrører.

Regler ændres ikke
Bemærk at reglernes indhold ikke ændres, og de regler, som gjaldt før, gælder stadig. Men reglerne samles i nye og opdaterede love og bekendtgørelser, og på den måde vil oprydningen nedbringe antallet af love og bekendtgørelser.

Her kan du se de opdaterede love og bekendtgørelser. Der vil løbende komme flere bekendtgørelser til, i takt med at oprydningen skrider fremad:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald

Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor

Bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål

Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering

Bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer

Bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven

Bekendtgørelse om vilkår om miljø, natur og sundhed i forbindelse med godkendelse m.v. efter lov om miljø og genteknologi

Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot

Bekendtgørelse om visse krav til emballager

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier

Bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin

 

Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer

Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved saltvandsbaseret fiskeopdræt

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser

Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler

Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri

Bekendtgørelse om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om narre- og flaskesutter

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Bekendtgørelse om biomasseaffald

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter