Miljøskader

Miljøskader er alvorlige skader på naturen samt på vand og jord. Miljøansvaret ligger oftest hos driftsherren, og det skal anmeldes til tilsynsmyndigheden.

Miljøansvar & miljøskader

Miljøskader er alvorlige skader på naturen samt på vand og jord. Miljøansvaret ligger ofte hos driftsherren. Miljøskader skal anmeldes til tilsynsmyndigheden.

Den 1. juli 2008 blev der indført særlige ansvarsregler for miljøskader – dvs. alvorlige skader på naturen (beskyttede arter eller naturtyper) samt på vand eller jord. Reglerne gennemfører et EU-direktiv om ansvar for forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

Hvad er en miljøskade?

En miljøskade er mere specifikt defineret som en betydelig negativ påvirkning af 1) beskyttede arter eller naturtyper, 2) vandmiljøet (grundvand, vandløb, søer eller havet) og 3) jord. Skaden skal være forvoldt ved en erhvervsmæssig aktivitet.

Reglerne om miljøskader og miljøansvar gælder kun for miljøskader, der er forårsaget efter 1. juli 2008.

Forureneren / skadevolderen betaler

Den, der er ansvarlig for en miljøskade, skal forebygge, at en overhængende fare for en miljøskade udvikler sig til en miljøskade, og hvis miljøskaden er sket, skal den ansvarlige afhjælpe skaden og afholde alle omkostninger.

Betalingstakst

Miljøstyrelsen opkræver betaling fra den ansvarlige til dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadelovens kapitel 2-6. Miljøstyrelsen opkræver hvert år i november måned betaling fra den ansvarlige, hvor Miljøstyrelsen har haft udgifter til administration og tilsyn i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre betaling allerede er opkrævet. Betalingen opgøres efter de nærmere takster og regler, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1337 af 25. november 2015 bilag 1. Timetaksten reguleres årligt.

Taksten for 2022 udgør kr. 725,00 pr. time.

Taksten for 2023 udgør kr. 753,00 pr. time.

Hvem er ansvarlig for miljøskaden?

Den ansvarlige for en miljøskade er den, der driver den virksomhed eller det anlæg, som miljøskaden stammer fra - benævnt driftsherren. På udvalgte områder er ansvaret delt mellem brugerne af et produkt, fx landmand, som anvender spildevandsslam til jordbrugsformål og producenter / importøren af ​​produktet.

Hvornår bliver man ansvarlig for en miljøskade?

Driftsherren, brugeren/ producenten eller importøren kan blive ansvarlige for en miljøskade efter to typer af ansvarsregler. Den første mulighed er et ubetinget ansvar, dvs. driftsherren er ansvarlig, uanset om han er uden skyld, for eksempel også for hændelige uheld. Det ubetingede ansvar omfatter miljøskader, der stammer fra (stort set) alle forurenende aktiviteter (fx industri, værksteder, landbrug, affaldshåndtering og transport), anvendelse af GMO’er, samt vandopstemning, vandindvinding og anden grundvandssænkning. Den anden mulighed er et skyldbaseret ansvar, dvs. at driftsherren alene er ansvarlig for fejl og forsømmelser. Det skyldbaserede ansvar omfatter alle andre erhvervsaktiviteter (fx skovfældning, redeplyndring og opdyrkning af beskyttede vedvarende græsarealer), der forårsager betydelige skader på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er ikke noget ubetinget ansvar, hvis driftsherren kan dokumentere, at miljøskaden er sket som følge af ufravigelige forskrifter, der er fastsat af en offentlig myndighed, f.eks. visse former for påbud. Det samme gælder, hvis driftsherren kan dokumentere, at miljøskaden skyldes hærværk, eller hvis miljøskaden er sket ved en udledning m.v., som driftsherren har en udtrykkelig tilladelse til, fx. en spildevandstilladelse. Driftsherren er således ikke ansvarlig i disse situationer, medmindre han eller hun har udvist uforsvarlig adfærd.

Miljøskader skal anmeldes og afværges

Når der indtræder en miljøskade eller en overhængende fare herfor, skal den ansvarlige driftsherre straks underrette den relevante tilsynsmyndighed, typisk kommunen. Driftsherren skal også straks igangsætte det nødvendige for at afværge en overhængende fare for en miljøskade eller begrænse miljøskadens omfang. Hvis det er tvivlsomt, om forureningen eller skaden på naturressourcen er så alvorlig, at det er en miljøskade, skal driftsherren kontakte tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om miljøskade, hvorefter sagsbehandlingen overgår til Miljøstyrelsen

Tilsynsmyndigheden afgør, om der er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade.

I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden udstede et undersøgelsespåbud, dvs. et påbud til virksomheden om at give oplysninger og foretage undersøgelser for at se, om det er en miljøskade.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det er en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, skal tilsynsmyndigheden indhente en bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen, inden afgørelse træffes. Hvis der ikke er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, behandler tilsynsmyndigheden sagen efter de sædvanlige regler.

Såfremt der er tale om en miljøskade eller overhængende fare herfor, overgår den videre sagsbehandling til Miljøstyrelsen.

Sikkerhedsstillelse

Når det er afgjort, at der er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, skal Miljøstyrelsen kræve, at den ansvarlige driftsherre stiller økonomisk sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser til at undersøge, forebygge eller afhjælpe skade og til at dække Miljøstyrelsens udgifter til sagsbehandling.

Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger

Når det er afgjort, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade, skal driftsherren iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, som Miljøstyrelsen påbyder. De forebyggende foranstaltninger er dem, som er nødvendige for at hindre, enten at en overhængende fare for en miljøskade faktisk resulterer i en miljøskade, eller at en miljøskade forværres.

Når det er afgjort, at der er tale om en miljøskade, skal driftsherren foretage de undersøgelser og de afhjælpende foranstaltninger, som Miljøstyrelsen påbyder.

Klage

Klageberettigede personer, virksomheder og organisationer kan kræve, at tilsynsmyndigheden afgør, om en konkret forurening eller anden skade på en naturressource er en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Med visse undtagelser kan de samme personer, virksomheder og organisationer klage over afgørelser i miljøskadesager. Klagen afgøres af Miljø og Fødevareklagenævnet.

Mere viden omkring regler for miljø

Reglerne om miljøskader og miljøansvar kan findes i deres helhed på Retsinformations hjemmeside.

Lbk. 277 af 27. marts 2017 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader med senere ændringer (miljøskadeloven) og lov nr. 507 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (implementering af miljøansvarsdirektivet).

For yderligere oplysninger om miljøskadebegrebet se Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 af 1. juli 2008 om miljøskadebegrebet.

Se også bekendtgørelse nr. 1337 af 25. november 2015 om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven, bekendtgørelse nr. 94  af 21. januar 2015 om definitioner og kriterier i relation til miljøskadebegrebet samt om afhjælpning af visse miljøskader, bekendtgørelse nr. 1460 af 7. december 2015 om indhentelse af udtalelse om miljøskade mv, og bekendtgørelse nr. 874 af 27. juni 2016 om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet.