Offentlig deltagelse og høringsprocesser

Århuskonventionen stiller detaljerede krav om offentlig deltagelse i afgørelser omkring konkrete aktiviteter. Myndighederne er mere frit stillet i forhold til, hvordan de vil inddrage offentligheden ved udarbejdelse af retsregler, planer, politikker og programmer.

Århuskonventionens bestemmelser om inddragelse af offentligheden skelner mellem tre forskellige områder: Afgørelser om konkrete aktiviteter, udarbejdelse af planer, programmer og politikker samt udarbejdelse af nye regler.

Konventionens bestemmelse om borgernes ret til deltagelse i afgørelser om konkrete aktiviteter er bl.a. sikret gennem de såkaldte VVM-regler, der kræver, at virkningen af store, potentielt miljøbelastende projekter vurderes, inden de bliver sat i gang. VVM handler i høj grad om at inddrage offentligheden i beslutningerne og løsningerne omkring et nyt anlæg. Hele proceduren om en VVM er lagt an på høringer, hvor alle har mulighed for at komme til orde.

Offentligheden bliver hørt allerede i idéfasen, når der skal tages beslutninger om hvilke aspekter og løsninger, som skal undersøges omkring et nyt anlæg. Siden kommer selve VVM redegørelsen og kommuneplantillæg i høring, før de bliver lagt endeligt på plads.

Ud over høringsfaser og eventuelle borgermøder, er der mulighed for at klage over både afgørelser og kvaliteten af undersøgelsen.

Idémøder og workshops

Miljøministeriet lægger vægt på at inddrage offentligheden. Ved fastlæggelsen af politikker og strategier benytter ministeriet sig i vid udstrækning af indledende idémøder og workshops, hvor offentligheden får mulighed for at komme til orde i beslutningsprocessen.

Forud for vedtagelsen af generelle regler sker der en høring hos en bred vifte af organisationer og myndigheder. Der udarbejdes notater af høringerne, hvor der i hvert enkelt tilfælde overvejes, om bemærkningerne giver anledning til ændringer. Love og bekendtgørelser på miljø- og landbrugsområdet er som hovedregel i høring i fire uger.

Digital høring

I 2011 blev der i en række love givet mulighed for, at der for visse områder kan fastsættes regler om, at annoncering kan ske udelukkende digitalt. Det fremgår af de enkelte love eller bekendtgørelser, hvad der gælder for det specifikke område. Alle høringer offentliggøres på den danske offentliggørelsesportal hoeringsportalen.dk.