Adgang til miljøoplysninger

Århuskonventionen betyder, at de danske myndigheder ikke kun er forpligtet til at give adgang til miljøoplysninger. De skal også aktivt informere borgerne om miljøet. Det gør Miljøministeriet ved hjælp af en lang række forskellige tiltag.

Et helt centralt element i forhold til adgangen til miljøoplysninger er retten til aktindsigt. I Danmark er denne ret sikret i offentlighedsloven. Men på grund af Århuskonventionen gælder der en række supplerende regler for aktindsigt på miljøområdet. Disse er beskrevet i miljøoplysningsloven og i vejledningen om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kommunikations via hjemmesider, publikationer og kampagner

Myndighederne har pligt til aktivt at videregive miljøoplysninger til borgerne. Det gør Miljøministeriet ved hjælp af et omfattende kommunikationsarbejde, der omfatter en række aktiviteter og kanaler:

 • Hjemmesider
  Miljøministeriet driver en række hjemmesider – bl.a. mst.dk, nst.dk, klimatilpasning.dk, miljoeportal.dkmiljøoplysninger og dma.mst.dk, der giver alle interesserede adgang til relevant information om miljøområdet.
 • Kontaktcenter
  Miljøstyrelsens informationscenter giver borgere og virksomheder svar på informationshenvendelser inden for ministeriets område. Kunderne kan også få rådgivning til brug af digitale løsninger på ministeriets hjemmesider. Miljøministeriets Informationscenter etablerer også kontakt til fagmedarbejdere i ministeriet, hvis der er behov for dette.
 • Netboghandel
  Miljøministeriet udgiver løbende pjecer, artikler, rapporter m.v. Samlet er der udgivet mere end 3.500 rapporter og pjecer i elektronisk form. På Miljøstyrelsens informationscenter er der adgang til en netboghandel, hvor ministeriets udgivelser kan bestilles, og alle elektroniske udgivelser kan downloades gratis.
 • Naturvejledningsordning
  Sammen med Friluftsrådet administrerer Naturstyrelsen den såkaldte Naturvejlederordning med ca. 330 naturvejledere, der arbejder med at fremme natur- og miljøforståelse. Naturvejlederne gennemfører hvert år flere tusinde arrangementer, der samlet set tiltrækker mere end en million deltagere.
 • Undervisningsmateriale og kampagner
  Miljøministeriet udarbejder undervisningsmaterialer om en række miljørelaterede emner, ligesom der jævnligt iværksættes borgerrettede kommunikationskampagner om emner som affaldshåndtering, forbrugerrisici m.v. 

Støtte til forbrugervalg

Århuskonventionen stiller også krav om, at der udvikles ordninger med henblik på at sikre, at der gives tilstrækkelige oplysninger om produkter til offentligheden for at gøre forbrugerne i stand til at træffe miljømæssige valg på et informeret grundlag.

I Danmark sikres det bl.a. gennem en række mærkeordninger. Administrationen af miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark ledes af Miljømærkning Danmark, hvis hjemmeside ecolabel.dk indeholder en række oplysninger om miljømærkerne, deres kriterier og om hvilke produkter, der har opnået mærkning.

Miljøstyrelsen har også lavet en database over godkendte bekæmpelsesmidler. Og på mst.dk giver Miljøstyrelsen gode råd om sprøjtefri havebrug og hvilke sprøjtemidler, der belaster miljøet mindst.

Dataregistre og virksomhedsrapportering

Adgangen til miljøoplysninger betyder også, at myndighederne indsamler data på en lang række områder. Virksomheder, hvis aktiviteter har indvirkning på miljøet, er derfor forpligtede til at holde myndighederne informeret.

Det gælder f.eks. affaldsselskaber, energivirksomheder, store landbrug m.v. Miljøministeriet (og andre myndigheder) samler informationerne i offentligt tilgængelige dataregistre, så alle har adgang til dem. Desuden skal en række nærmere bestemte virksomheder – f.eks. cementfabrikker og raffinaderier – udarbejde grønne regnskaber med oplysninger om deres miljøforhold og -påvirkning.

Rapport om miljøets tilstand

Endelig udgiver miljøministeren hvert 4. år en rapport, der redegør for miljøtilstanden i Danmark samt for natur- og miljøpolitikken.

Se miljøets tilstand på miljøtilstand.nu