Samarbejdet i FN om miljørettigheder

Det internationale samarbejde om Århuskonventionen fortsætter i FN-regi. Og konventionens overholdelseskomite giver organisationer og borgere mulighed for at få vurderet om parterne til konventionen har implementeret konventionen korrekt.

Landene, der har ratificeret konventionen, kaldes parter. Parterne mødes hvert tredje år for at føre tilsyn med implementeringen af konventionen. Møderne kaldes på engelsk meeting of the parties og forkortes "MOP". Forud for hvert partsmøde skal parterne indsende en implementeringsrapport til konventionens sekretariat.

Ved det andet partsmøde, der blev afholdt i Kasakhstans største by Almaty i 2005, vedtog parterne en ændring til konventionen om GMO'er. Ændringen træder i kraft når 3/4 af de parter, der var parter ved mødet i Almaty, har ratificeret ændringen. Danmark ratificerede ændringen i 2006, og den er implementeret i EU.

Almaty vejledningen

Ved partsmødet i Almaty vedtog parterne også en vejledning til, hvordan anvendelsen af principperne i Århuskonventionen kan fremmes i internationale fora relatereret til miljøet, f.eks. ved partsmøder under andre miljøkonventioner.

Register over udledning af forurenende stoffer (PRTR)

Parterne til konventionen har vedtaget en protokol om oprettelse af et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i daglig tale kaldet PRTR protokollen (The Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers). Danmark ratificerede protokollen den 13. oktober 2008, og den trådte i kraft den 8. oktober 2009.

Arbejdsgrupper

Parterne har nedsat en arbejdsgruppe (working group of the parties, forkortet "WGP"), der mødes mindst en gang om året. Arbejdsgruppens formål er bl.a. at sikre at konventionens arbejdsprogram bliver implementeret og at forberede partsmøderne. Parterne har desuden nedsat såkaldte task forces, der også skal være med til at sikre implementeringen af konventionen - bl.a. gennem videndeling.

Overholdelseskomite

Endelig har parterne etableret en overholdelseskomite – den såkaldte Compliance Committee . Det helt unikke ved Århuskonventionen er, at medlemmer af offentligheden kan klage til komiteen, hvis de mener, at en part ikke overholder konventionen.

Danske sager ved overholdelseskomiteen

Rågesagen - ACCC/C/2006/18  
Vetstatsagen - ACCC/C/2008/28  
Klagegebyrsagen - ACCC/C/2011/57  
Vandplanernes høringsfrist -ACCC/C/2012/67  

National focalpoints

Al kommunikation fra Århuskonventionens sekretariat til parterne foregår via såkaldte focalpoints. I Danmark er det en medarbejder i Miljøstyrelsen, der er focalpoint. For tiden er det Anne Jarulf.