Miljøansvar & miljøskader

Miljøskader er alvorlige skader på naturen samt på vand og jord. Miljøansvaret ligger oftest hos driftsherren, og det skal anmeldes til tilsynsmyndigheden.

Fra den 1. juli 2008 gælder der nye ansvarsregler for miljøskader, dvs. de alvorlige skader på naturen(beskyttede dyre - og plantearter og internationale naturbeskyttelsesområder) samt på vand og jord. De nye regler gennemfører et EU direktiv om ansvar for forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

Hvad er en miljøskade?

En miljøskade er en betydelig skade på 1) beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), 2) vandmiljøet (grundvand, vandløb, søer eller havet) og 3) jord. Skaden skal være forvoldt ved en erhvervsmæssig aktivitet.

De nye regler om miljøskader og miljøansvar gælder kun for fremtidige miljøskader, dvs. skader der er forårsaget efter 1. juli 2008.

Forureneren/skadevolderen betaler

Efter de nye regler skal den, der er ansvarlig for en miljøskade, forebygge, at en overhængende fare for en miljøskade udvikler sig til en miljøskade, og hvis miljøskaden er sket, skal den ansvarlige afhjælpe skaden og afholde alle omkostninger.

Betalingstakst

Miljøstyrelsen opkræver betaling fra den ansvarlige til dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadelovens kapitel 2-6. Miljøstyrelsen opkræver hvert år i november måned betaling fra den ansvarlige, hvor Miljøstyrelsen har haft udgifter til administration og tilsyn i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre betaling allerede er opkrævet. Betalingen opgøres efter de nærmere takster og regler, som er fastsat i bekendtgørelsen nr. 1337 af 25. november 2015 bilag 1. Timetaksten reguleres årligt.

Taksten for 2019 udgør kr. 700,82. 

Hvem er ansvarlig for miljøskaden?

Den ansvarlige for en miljøskade er den, der driver den virksomhed eller det anlæg, som miljøskaden stammer fra – dvs. driftsherren. På udvalgte områder er ansvaret dog delt mellem brugeren af et produkt, fx landmanden, som anvender spildevandsslam til jordbrugsformål og producenten/importøren af produktet.

Hvornår bliver man ansvarlig for en miljøskade?

Driftsherren, brugeren/ producenten eller importøren kan blive ansvarlige for en miljøskade efter to typer af ansvarsregler. Enten via et ubetinget ansvar, dvs. driftsherren er ansvarlig, uanset om han er uden skyld, for eksempel også for hændelige uheld. Det ubetingede ansvar omfatter miljøskader, der stammer fra (stort set) alle forurenende aktiviteter (fx industri, værksteder, landbrug, affaldshåndtering og transport), anvendelse af GMO’er, samt vandopstemning, vandindvinding og anden grundvandssænkning. Eller via et skyldbaseret ansvar, dvs. at driftsherren alene er ansvarlig for fejl og forsømmelser. Det skyldbaserede ansvar omfatter alle andre erhvervsaktiviteter (fx skovfældning, redeplyndring og opdyrkning af beskyttede vedvarende græsarealer), der forårsager betydelige skader på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder.

Undtagelser

Der er ikke noget ubetinget ansvar efter de nye regler, hvis driftsherren kan dokumentere, at miljøskaden er sket som følge af ufravigelige forskrifter, der er fastsat af en offentlig myndighed, f.eks. visse former for påbud. Det samme gælder, hvis driftsherren kan dokumentere, at miljøskaden skyldes hærværk. Eller hvis miljøskaden er sket ved en udledning m.v., som driftsherren har en udtrykkelig tilladelse til, fx en spildevandstilladelse. Dvs. driftsherren er i disse situationer ikke ansvarlig, medmindre han eller hun har udvist uforsvarlig adfærd.

Miljøskader skal anmeldes og afværges

Når der indtræder en miljøskade eller en overhængende fare herfor, skal den ansvarlige driftsherre straks underrette den relevante tilsynsmyndighed, typisk kommunen. Driftsherren skal også straks igangsætte det nødvendige for at afværge en overhængende fare for en miljøskade eller begrænse miljøskadens omfang. Hvis der er tvivl om forureningen eller skaden på naturressourcen er så alvorlig, at det er en miljøskade, skal driftsherren kontakte tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden afgør, om det er en miljøskade og udsteder evt. undersøgelsespåbud

Tilsynsmyndigheden afgør, om der er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade.

I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden udstede et undersøgelsespåbud, dvs. et påbud til virksomheden om at give oplysninger og foretage undersøgelser for at se, om det er en miljøskade.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, det er en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, skal tilsynsmyndigheden indtil videre indhente en bindende udtalelse fra et af Miljøministeriets miljøcentre, inden afgørelse træffes. Hvis der ikke er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, behandler tilsynsmyndigheden sagen efter de sædvanlige regler.

Sikkerhedsstillelse

Når det er afgjort, at der er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, skal miljøcenteret kræve, at den ansvarlige driftsherre stiller økonomisk sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser til at undersøge, forebygge eller afhjælpe skade og til at dække miljøcentrets udgifter til sagsbehandling.

Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger

Når det er afgjort, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade, skal driftsherren iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, som miljøcenteret påbyder. De forebyggende foranstaltninger er dem, som er nødvendige for at hindre, enten at en overhængende fare for en miljøskade faktisk resulterer i en miljøskade, eller at en miljøskade forværres.

Når det er afgjort, at der er tale om en miljøskade, skal driftsherren foretage de undersøgelser og de afhjælpende foranstaltninger, som miljøcenteret påbyder.

Klage

Klageberettigede personer, virksomheder og organisationer kan kræve, at tilsynsmyndigheden afgør, om en konkret forurening eller anden skade på en naturressource er en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Med visse undtagelser kan de samme personer, virksomheder og organisationer klage over afgørelser i miljøskadesager. Klagen afgøres af enten Miljøklagenævnet eller Naturklagenævnet, afhængig af hvilket af de to nævn der er klagemyndighed efter den relevante lov.

Mere viden omkring regler for miljø

Reglerne om miljøskader og miljøansvar kan findes i deres helhed på Retsinformations hjemmeside.

Lov nr. 446 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) og lov nr. 507 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (implementering af miljøansvarsdirektivet).

For yderligere oplysninger om miljøskadebegrebet se Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 af 1. juli 2008 om miljøskadebegrebet.

Se også bekendtgørelse nr. 657 af 26. juni 2008 om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven, bekendtgørelse nr. 652 af 26. juni 2008 om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader, bekendtgørelse nr. 658 af 26. juni 2008 om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v., og bekendtgørelse nr. 573 af 18. juni 2008 om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet.

%MCEPASTEBIN%