Delegationsbreve og delegationsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen

Bekendtgørelsen omhandler delegation af visse af miljøministerens opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.


Link til  delegationsbekendtgørelsen

Henlæggelse af miljøministerens opgaver og beføjelser efter havmiljøloven og underliggende regler til Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med en række tilsyn efter havmiljøloven og underliggende regler. Hjemlen til disse beføjelser er delegeret ved delegationsbrev, indtil de erstattes af bestemmelser fastat i medfør af lovgivning eller administrativ fastgørelse forskrifter.

Hjemlen til disse beføjelser er delegeret ved delegationsbrev, indtil de erstattes af bestemmelser fastat i medfør af lovgivning eller administrativ fastgørelse forskrifter. Se vedhæftede brev .

Henlæggelse af fødevareministerens kompetence til udstedelse af brugerbetalingsbekendtgørelsen

Kompetencen til at fastsætte regler om brugerbetaling i medfør af §§ 72 og 78 i husdyrbrugloven er hidtil udnyttet i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Reglerne blev overført til fødevareministeren ifm ressortdelingen. Dette delegationsbrev giver giver miljøministeren mulighed for at medtage regler for brugerbetaling for tilsyn med landb rugernes overholdelse af regler om arealer omfattende af Fødevareministeriets kommende bekendtgørelse om gødningsanvendelse, således at den hidtidige regulering i brugerbetalingsbekendtgørelse videreføres.  Se vedhæftede  brev

Delegation til Miljøstyrelsen af ​​miljøministerens opgaver og beføjelser i lov om naturbeskyttelse vedr. naturparkpark

Miljøministeren delegerer kompetencen til at træffe afgørelse om tilladelse til etablering af en naturnationalpark, samt påser at reglerne i love om naturnationalparker overholdes. Se vedhæftede brev

Henlæggelse af miljøministerens opgaver og beføjelser efter bilskrotbekendtgørelsen og dieselbekendtgørelsen, jf. lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler

Miljøministeren bemyndiger Miljøstyrelsen til at udøve beføjelsen som klagemyndighed efter bekendtgørelse om forhøjet godtgørelse for udtjente ældre dieselbiler i forbindelse med ophugning og skrotning af biler  (Dieselbekendtgørelsen), og efter bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (bilskrotbekendtgørelsen). Se vedhæftede brev