Delegationsbreve og delegationsbekendtgørelsen

På denne side finder du link til Miljøstyrelsens delegationsbekendtgørelse, samt delegationsbreve, som er udarbejdet efter seneste opdatering af delegationsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen

Bekendtgørelsen omhandler delegation af visse af miljøministerens opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Se delegationsbekendtgørelsen på retsinformation.dk .

Henlæggelse af visse af miljøministerens opgaver og beføjelser efter havmiljøloven og underliggende regler til Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med en række tilsyn efter havmiljøloven og underliggende regler. Hjemlen til disse beføjelser er delegeret ved delegationsbrev, indtil de erstattes af bestemmelser fastsat i medfør af lovgivning eller administrativ fastgørelse forskrifter.

Se delegationsbrevet .

Henlæggelse af fødevareministerens kompetence til udstedelse af brugerbetalingsbekendtgørelsen

Fødevareministeren delegerer kompetencen efter §§ 72 og 78 i husdyrbrugloven til at medtage regler for brugerbetaling for kommunernes tilsyn med overholdelsen af ​​Fødevareministeriets bekendtgørelse om gødningsanvendelse, således at den hidtidige regulering i brugerbetalingsbekendtgørelsen videreføres. Se vedhæftede brev

Se delegationsbrevet .

Henlæggelse af visse af miljøministerens opgaver og beføjelser i lov om naturbeskyttelse vedrørende naturnationalparker

Miljøministeren delegerer til Miljøstyrelsen kompetencen til at træffe afgørelse om tilladelse til etablering af en naturnationalpark og at påse reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 8 a om naturnationalparker overholdes.

Se delegationsbrevet .

Henlæggelse af visse af miljøministerens opgaver og beføjelser efter bilskrotbekendtgørelsen og dieselbekendtgørelsen

Miljøministeren bemyndiger Miljøstyrelsen til at udøve beføjelsen som klagemyndighed efter dieselbekendtgørelsen og bilskrotbekendtgørelsen.

Se delegationsbrevet.

Henlæggelse af visse af miljøministerens opgaver og beføjelser efter naturbeskyttelsesloven og underliggende regler til Naturstyrelsen

Naturstyrelsen skal bl.a. bistå Miljøstyrelsen med at påse overholdelsen af ​​bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter, jf. bekendtgørelsens § 27.

Se delegationsbrevet .

Henlæggelse af visse af miljøministerens opgaver og beføjelser efter miljøvurderingsloven

Miljøministeren delegerer til Miljøstyrelsen kompetencen til screening og/eller miljøvurdering af søkabler, hvortil der ikke samtidig kræves en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven efter miljøvurderingslovens § 17, stk. 3.

Se delegationsbrevet . 

Henlæggelse af miljøministerens opgaver og beføjelser efter lov om Den Danske Klimaskovfond

Miljøministeren delegerer kompetencen til løbende at modtage underretninger fra Den Danske Klimaskovfond om fondens registrerede oplysninger i et af Miljøstyrelsen fastlagt format, jf. lovens § 14, jf. stk. 6. 

Se delegationsbrevet.

Henlæggelse af miljøministerens tilsyns- og instruksbeføjelser efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten

Miljøministeren delegerer til Miljøstyrelsen kompetencen til en række opgaver som nærmere beskrevet i delegationsbrevet.

Se delegationsbrev.