Danske miljølove

 

Beskyttelse af havmiljø

Lov om beskyttelse af havmiljøet

 

Bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ


Den Danske Naturfond

Lov om Den Danske Naturfond


Genteknologiloven

Lov om miljø og genteknologi indeholder regler om godkendelse og brug af genetisk modificerede materialer (GMO’er).

Lov om miljø og genteknologi

 

Havstrategi

Lov om havstrategi

 

Jagt- og Vildtforvaltning

Lov om jagt- og vildtforvaltning


Jordforureningsloven

Jordforureningsloven skal forebygge, fjerne og begrænse jordforurening og forhindre og forebygge skadelige virkninger fra jordforurening på grundvand, miljø og menneskers sundhed.

Lov om forurenet jord

 

Kemikalieloven

Lov om kemiske stoffer og produkter indeholder regler om blandt andet anmeldelse, klassificering, emballering, mærkning, opbevaring, anvendelse og godkendelse af kemiske stoffer og produkter.

Lov om kemikalier

 

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

 

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

 

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

 

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer

 

Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

 

Lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget

Lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget

 

Lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)

Lov om fiskeri og fiskeopdræt

 

Lov om Landdistriktsfonden

Lov om Landdistriktsfonden

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er den centrale lov om forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Den indeholder blandt andet regler om godkendelse af forurenende virksomheder, om beskyttelse af jord, affald samt genanvendelse og renere teknologi.

Lov om miljøbeskyttelse


Miljømålsloven

Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)


Miljøoplysningsloven

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger indeholder regler for offentlighedens adgang til miljøoplysninger og om behandlingen af sager om aktindsigt i miljøoplysninger.

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger


Miljøvurdering af planer og programmer

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Nationalparker

Lov om nationalparker

 

Naturbeskyttelsesloven

Lov om naturbeskyttelse


Okkerloven

Lov om okker (Okkerloven)


Planloven

Lov om planlægning

 

Råstoffer

Lov om råstoffer

 

Skovloven

Lov om skove

 

Vandforsyning

Lov om vandforsyning m.v.


Vandløb

Lov om vandløb


Vandplanlægning

Lov om vandplanlægning


Ydre koge i Tøndermarsken

Lov om beskyttelse af de ydre koge af Tøndermarsken

 

Se alle miljølove og regler

Retsinformation.dk

Se aktuelle høringer om miljølove og regler på mst.dk

Tjek emnerne under Virksomhed & myndighed for uddybende information om miljøregler.