Danske miljølove

Bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ på retsinformation.dk

Beskyttelse af havmiljøet

Lov om beskyttelse af havmiljøet på retsinformation.dk

Bortskaffelse af spildevand

Lov om bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse på retsinformation.dk

Den Danske Naturfond

Lov om Den Danske Naturfond på retsinformation.dk

Genteknologiloven

Lov om miljø og genteknologi indeholder regler om godkendelse og brug af genetisk modificerede materialer (GMO’er)

Genteknologiloven på retsinformation.dk

Havstrategi

Lov om havstrategi på retsinformation.dk

Husdyrgodkendelsesloven

Lov om miljøbeskyttelse m.v. af husdyrbrug indeholder regler om en miljøgodkendelsesordning for husdyrbrug.

Husdyrgodkendelsesloven på retsinformation.dk

Inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler

Lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler på retsinformation.dk

Jagt- og Vildtforvaltning

Lov om jagt- og vildtforvaltning på retsinformation.dk

Jordforureningsloven

Jordforureningsloven skal forebygge, fjerne og begrænse jordforurening og forhindre og forebygge skadelige virkninger fra jordforurening på grundvand, miljø og menneskers sundhed

Jordforureningsloven på retsinformation.dk

Kemikalieloven

Lov om kemiske stoffer og produkter indeholder regler om blandt andet anmeldelse, klassificering, emballering, mærkning, opbevaring, anvendelse og godkendelse af kemiske stoffer og produkter

Kemikalieloven på retsinformation.dk

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er den centrale lov om forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Den indeholder blandt andet regler om godkendelse af forurenende virksomheder, om beskyttelse af jord, affald samt genanvendelse og renere teknologi.

Miljøbeskyttelsesloven på retsinformation.dk

Miljømålsloven

Miljømålsloven på retsinformation.dk

Miljøoplysningsloven

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger indeholder regler for offentlighedens adgang til miljøoplysninger og om behandlingen af sager om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøoplysningsloven på retsinformation.dk

Miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer på retsinformation.dk

Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) på retsinformation.dk

Nationalparker

Lov om nationalparker på retsinformation.dk

(Ændret LOV nr. 1631 af 26/12/2013)

Natur- og Miljøklagenævnet

Lov om Natur- og Miljøklagenævnet på retsinformation.dk

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven på retsinformation.dk

Udgivelser af "NYT om naturbeskyttelsesloven” er tilgængelige online.

Okkerloven

Okkerloven på retsinformation.dk

Planloven

Planloven på retsinformation.dk

Råstoffer

Lov om råstoffer på retsinformation.dk

Skovloven

Skovloven på retsinformation.dk

Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker

Lov om Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker på retsinformation.dk

Vandforsyning

Lov om vandforsyning på retsinformation.dk

(Ændret ved LOV nr. 132 af 16/02/2016)

Vandløb

Lov om vandløb på retsinformation.dk

Vandplanlægning

Lov om vandplanlægning på retsinformation.dk

Ydre koge i Tøndermarsken

Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken på retsinformation.dk