Danske miljølove

Bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

Beskyttelse af havmiljø

Lov om beskyttelse af havmiljøet


Bortskaffelse af spildevand

Lov om bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse på retsinformation.dk


Den Danske Naturfond

Lov om Den Danske Naturfond


Genteknologiloven
Lov om miljø og genteknologi indeholder regler om godkendelse og brug af genetisk modificerede materialer (GMO’er)

Lov om miljø og genteknologi

 

Havstrategi

Lov om havstrategi


Husdyrgodkendelsesloven

Lov om miljøbeskyttelse m.v. af husdyrbrug indeholder regler om en miljøgodkendelsesordning for husdyrbrug.

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.


Inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler

Lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler på retsinformation.dk


Jagt- og Vildtforvaltning

Lov om jagt- og vildtforvaltning


Jordforureningsloven

Jordforureningsloven skal forebygge, fjerne og begrænse jordforurening og forhindre og forebygge skadelige virkninger fra jordforurening på grundvand, miljø og menneskers sundhed

Lov om forurenet jord

 

 

Kemikalieloven

Lov om kemiske stoffer og produkter indeholder regler om blandt andet anmeldelse, klassificering, emballering, mærkning, opbevaring, anvendelse og godkendelse af kemiske stoffer og produkter

Lov om kemikalier

 

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er den centrale lov om forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Den indeholder blandt andet regler om godkendelse af forurenende virksomheder, om beskyttelse af jord, affald samt genanvendelse og renere teknologi.

Lov om miljøbeskyttelse


Miljømålsloven

Miljømålsloven på retsinformation.dk


Miljøoplysningsloven

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger indeholder regler for offentlighedens adgang til miljøoplysninger og om behandlingen af sager om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøoplysningsloven på retsinformation.dk


Miljøvurdering af planer og programmer

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) på retsinformation.dk

 

Nationalparker

Lov om nationalparker


Natur- og Miljøklagenævnet

Lov om Natur- og Miljøklagenævnet på retsinformation.dk

 

Naturbeskyttelsesloven

Lov om naturbeskyttelse


Okkerloven

Lov om okker


Planloven

Planloven på retsinformation.dk

 

Råstoffer

Lov om råstoffer

 

Skovloven

Lov om skove

 

Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker

Lov om Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker på retsinformation.dk

 

Vandforsyning

Lov om vandforsyning


Vandløb

Lov om vandløb


Vandplanlægning

Lov om vandplanlægning


Ydre koge i Tøndermarsken

Lov om beskyttelse af de ydre koge af Tøndermarsken