Behandling af personoplysninger i forbindelse med Miljøstyrelsens Whistleblowerordning

Formålet med at behandle personoplysninger, som indgives til Whistleblowerordningen, er at undersøge eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Miljøstyrelsen med henblik på at sikre forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder inden for styrelsen.

Hvis Whistleblowerenheden behandler dine personoplysninger, har du på baggrund af de databeskyttelsesretlige regler mulighed for at gøre brug af følgende rettigheder:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk
  • Ret til at kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet elektronisk i strid med den databeskyttelsesretlige lovgivning.

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for enhver behandling af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Anonymitet

Det er valgfrit, om du vil indgive en indberetning anonymt eller ikke-anonymt. Hvis du vælger ikke at være anonym, vil din identitet være kendt for de personer, der behandler sagen. I dette tilfælde kan du risikere at blive indkaldt som vidne i en eventuel retssag, hvorved anonymiteten fortabes. Der kan også begæres aktindsigt i sagen efter lov om offentlighed i forvaltningen.

Du kan benytte whistleblowerportalen på Miljøstyrelsens hjemmeside ved at trykke her

Husk at du ikke skal oplyse dit navn, adresse, telefonnummer eller andre personhenførbare oplysninger på portalen.

Whistleblowerportalen bliver leveret af Statens IT – og er baseret på standard softwareprodukt, der hedder GlobalLeaks - der garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID og benytter ej heller cookies, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret.

Logning

Det eneste, der registreres er selve indberetningen. Der føres således ikke log over den IP-adresse eller maskin-ID på den computer, som indberetningen bliver foretaget fra.

Behandling af personoplysninger

Hvis du vælger ikke at være anonym, og selv oplyser personhenførbare oplysninger som fx navn, e-mail og telefon nr., så vil de personlige oplysninger, som du videregiver til Whistleblowerenheden blive gemt, såfremt det har relevans for sagen. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder derfor databeskyttelseslovgivningen samt god skik inden for området.

Miljøstyrelsen har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Korrektion af registrerede oplysninger

Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en korrektion i systemet på den allerede eksisterende indberetning.

Videregivelse af de registrerede oplysninger

Hvis indberetningen ligger inden for ordningens anvendelsesområde, vil henvendelsen blive håndteret i Whistleblowerenheden med inddragelse af relevante afdelinger afhængigt af henvendelsens indhold.

Sletning af registrerede data

Registrerede data må kun opbevares så længe, der er behov for det.

Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, vil oplysningerne blive slettet i systemet.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

E-mail: Obfuscated Email

Obfuscated EmailTelefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)

Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver