Screening af jordforureninger der kan true overfladevand

It værktøjet anvendes til at vurdere, om forureningsstoffer, der udvaskes fra forurenet jord, udgør en risiko for at skade overfladevand eller naturområder.

Regionerne har ansvaret for at vurdere risikoen for, at en jordforurening truer overfladevand eller naturen. 

Screening af jordforurening der kan true overfladevand

Vejledning

Beskrivelse af screeningsprincippet og hvordan det benyttes