Sydafrika

Sydafrika står over for stigende krav om at håndtere miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer på en holistisk og bæredygtig måde. En af de vigtigste udfordringer er bæredygtig forvaltning og brug af vandressourcer. I en tid med stigende vandknaphed og pres og efterspørgsel på vand fra alle dele af samfundet, vil vand være en afgørende ressource for udvikling og løfte mennesker og de mest marginaliserede grupper ud af fattigdom.

Generelle miljøudfordringer i Sydafrika

Sydafrika er rangeret som det 30. tørreste land i verden. Øget arealanvendelse, økonomisk udvikling, befolkningstilvækst og krav om øget levestandard resulterer i et uholdbart pres på vandressourcerne og vandinfrastrukturen. Mindre end 10% af Sydafrikas nedbør bliver tilgængelig som overfladevand, et af de laveste konverteringsforhold i verden. Samtidig er kun 15 % af Sydafrikas vandforbrug baseret på grundvand og mindre end 15 % genbruges, mens resten er afhængig af overfladevand. Derudover er vandforbruget i Sydafrika pr. indbygger 230 liter pr. dag, sammenlignet med 107 liter pr. dag i Danmark, som har formået at afkoble vandforbrug og vækst. Dette viser tydeligt et urealiseret potentiale for diversificeret vandressourceforsyning og forbedret vandeffektivitet på alle niveauer. Yderligere er tilgængelige vandressourcer i Sydafrika ujævnt fordelt med hensyn til geografi, og adgang til rent og tilstrækkeligt vand er stadig socialt forudindtaget. Vand- og miljøforvaltningsspørgsmålene er stærkt forbundet med altoverskyggende sociale udfordringer med fattigdom, arbejdsløshed og ulighed, og løsninger skal ses og findes i den sammenhæng. Kort sagt står Sydafrika over for betydelige udfordringer med at imødekomme krav om bæredygtig og sikker vandforsyning og effektiv styring af sektoren i de kommende årtier.

Foto: Colourbox

Mens Sydafrika ofte citeres som blandt de lande i verden med de bedste lovgivnings- og strategirammer for vandforvaltning, er der adskillige anerkendte behov for opdateringer og specifikationer, der sætter det i kraft på alle niveauer og for at opnå de ønskede samfundsmæssige fordele og bæredygtig vækst. Der er et stort behov for justering af styrings- og ledelsesmodeller, institutionelle reformer og forbedrede ressourceomkostninger og modaliteter til indsamling af indtægter. Department of Water and Sanitation har nu færdiggjort udviklingen af ​​den nationale vand- og sanitetsmasterplan, som er beregnet til at være en integrator mellem den nationale udviklingsplan, den nationale vandressourcestrategi (og understrategier) og vandrelaterede komponenter i IPAP. (Branchepolitisk handlingsplan). Masterplanen vil være en stærk vektor i retning af sektoren, og fokus for SSC fase 2 er designet og formuleret til at understøtte hovedmålene for masterplanen.

Danmark har en stærk position i vandsektoren. Ikke alene var Danmark blandt de første lande, der udviklede en national miljøplan med fokus på at sikre en bæredygtig vandforsyning baseret på en styret udnyttelse af grundvandsressourcerne. Danmark huser også en række store virksomheder med teknologiske produkter i verdensklasse inden for områder som pumper, ventiler og vandmålere til vandsektoren.

Foto: Colourbox

Den danske vandsektor anser Sydafrika for at være et potentielt interessant fremtidigt marked, der også kan være et knudepunkt for at betjene resten af ​​Afrika syd for Sahara; et marked, der også har et enormt potentiale for vækst i forbindelse med den øgede urbanisering, der finder sted i disse år. Dansk vandsektors eksport til Sydafrika er steget med 100 % over de sidste 10 år - et trendindeks, der ser ud til at være stabilt.

SCC programmet

Hovedmålet for det strategiske Sektorsamarbejde mellem Danmark og Sydafrika under ledelse af Miljøstyrelsen og det sydafrikanske ”Department of Water and Sanitation” er at skabe rammer for samarbejde mellem parterne og et styrket forhold gennem langsigtet samarbejde i vandsektoren. Samarbejdet vil støtte en afbalanceret social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling som anvist i den sydafrikanske vandressourcestrategi II (2013) ifølge hvilket ”vand forvaltes effektivt med henblik på retfærdig og bæredygtig vækst og udvikling" og det globale 2030-mål for bæredygtig udvikling nr. 6, nemlig at "Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle".

Vandmyndighederne i Sydafrika søger løsninger til at etablere en stærk og modstandsdygtig vandsektor til at omfavne samfundsmæssige vandudfordringer, det vil sige vandknaphed og dårlig vandkvalitet. Sydafrika efterspurgte i 2014 et tættere samarbejde med Danmark på vandområdet. Som følge heraf blev et aftalememorandum (MoU) / fælles hensigtserklæring om vandsektorsamarbejde underskrevet i november 2015.

I en gensidig proces er der blevet aftalt at programmet skal fokusere på tre tematiske områder, der afspejler prioriterede behov og udfordringer i den sydafrikanske vandsektor samt områder, hvor Danmark kan være en stærk partner i forhold til ledelsespraksis, knowhow og teknologi.

Spor i projektet

De tematiske områder / spor er:

 1. En forbedret grundvandsudnyttelse
 2. Øget industriel vandeffektivitet
 3. Forbedring af nationale reguleringsrammer og implementeringsmuligheder for vandforvaltning på kommunalt niveau

Den programmatiske tilgang er blevet struktureret til at omfatte en politik-/strategikomponent og en operationel demonstrationskomponent for hvert tematisk område. Derudover inkluderer programmet to tværgående temaer:

 1. Forskning og innovation
 2. Rådgivende støtte til sikring af vandforsyning med særlig fokus på især infrastruktur investeringsplanlægning, projektdesign, kontraktmodaliteter, finansiering og indkøb

Til løsning af opgaverne der knytter sig til fase to af SCC programmet, som afsluttes ultimo 2022 er der afsat i alt 11 mio. kr.

Formålet med spor A er, at:

 • Støtte udviklingen af ​​understøttende styringsværktøjer, der kan sikre en bæredygtig og omkostningseffektiv styring af grundvandsforsyningen i Sydafrika som en del af den samlede vandforsyning
 • Forbedre vidensbaseret grundvandshåndtering ved at vurdere nuværende grundvandsdatastrukturer (opkøb, lagring og adgang) i Sydafrika og Danmark.
 • Understøtte bæredygtig vandforsyning ved at øge andelen af grundvand fra private boringer
 • Udvikle en metode til kortlægnings og vurdering af grundvandsressourcen i Sydafrika mhp. at understøtte en bedre fremtidig bæredygtig grundvandsanvendelse i vandforsyningen.

Spor B har til opgave, er at;

Skabe forbedret bevidsthed og forståelse for vandforbrugseffektivitet i industrien og demonstrer levedygtige teknikker og teknologier til at fremme vandeffektivitet.

 • Foretage en skrivebordsundersøgelse for at:
 • Vurdere og identificer de vigtigste industrisektorer for vandforbrug i SA.
 • Evaluere eksisterende tilgængelige værktøjer til støtte for vandeffektivitet
 • Identificere specifikke behov for et retningslinjedokument (dvs. sektorpræstationsindikatorer, teknologier osv.

Udvikle og udarbejde et generisk SA Industry Sector Performance Indicator-vejledningsdokument baseret på skrivebordsundersøgelsesresultater og resultater, der skitserer:

 • De relevante vandforbrugsindikatorer til at overvåge inden for SA industrisektorer.
 • Identifikation af de vigtigste vandforbrugssektorer i SA
 • Anbefalinger for generisk opsætning og implementering af vandeffektivitetsprogram i en proces
 • Anbefalinger på højt niveau om tilgængelige teknologier og teknikker til implementering i industrisektorer.
 • Levere et referencedokument til specifikke sektorer med højt vandforbrug i Sydafrika for at understøtte implementeringen af ​​vandeffektivitetsprogrammer inden for deres processer.
 • Levere praktisk eksponering for reguleringsimplementering og håndhævelsestilgange som anvendt af Danmark med det formål at tilskynde til industridialog og engagement.
 • Styrke kapacitet og viden hos SA regulerende embedsmænd ved at overføre viden opnået fra udvekslingsmission.

Spor C fokuserer på:

 • Udvikling af en ”No Drop guideline”, der skal anvendes til at formindske vandtab. Retningslinjen identificerer nøgleområderne i de 7 kriterier i ”No Drop-programmet”, som, hvis de styrkes, vil reducere det nuværende niveau af vandtab og ikke-indtægtsgivende vand i den kommunale sektor i SYdafrika. Denne aktivitet vil udvikle og teste en proces til at understøtte implementeringen af ​​No Drop-retningslinjen og hermed styrke den kommunale kapacitet til at reducere Non-Revenue Water.
 • Udvikling af et system til vurdering af omkostninger der er forbundet med vandforsyning, samt fastsættelse af tariffer 

Videns-udveksling, Forskning og innovation er i fokus ved spor D fokuserer på, at

 • Muliggøre strategisk samarbejde på sektor- og institutionsniveau – tematisk styret af rammerne for ”South African Water Research Road Map”. Den sydafrikanske forskningssektor har desuden udtrykt interesse for at engagere sig i metoder til at bringe forskningsresultater tættere på eller klar til at markedsføre. Hovedaktiviteterne er fælles kortlægning af forskningskapacitet, matchmaking-arrangementer, fælles kortlægning af forskningsfinansiering og facilitering af fælles forskningsansøgninger.
 • Støtte til Sydafrikanske Vandressourcekommission og Institut for Naturvidenskab og. Teknologi i samarbejde med Ministeriet for Videregående Uddannelse og Videnskab mhp. styrkelse af interessentsamarbejdet inden for teknologioverførsel.
 • Udforske muligheder for at styrke kapacitetsudvikling gennem træning og elevstøtte.

Gensidighed i SSC myndighedssamarbejdet indebærer også, at det sydafrikanske marked kan være en interessant testplads til at afprøve innovative produkter og koncepter inden for vandsektoren. At være en del af denne udvikling vil ikke kun give danske virksomheder mulighed for at teste nye teknologier i en forskelligartet markedssituation, men det kan også føre til udvikling af nye "sparsomme innovationer", der kan vise sig konkurrencedygtige på det danske marked, og dermed er der mulighed for "take -home”-aspekter af relevans for virksomheder, Miljøstyrelsen og det sydafrikanske Ministeriet for Videregående Uddannelse og Videnskab.

Spor E er en efterspørgselsstyret kanal for rådgivningstjenester til udvikling af kapaciteten blandt partnermyndigheder (og deres samarbejdsøkosystem) til at udvikle finansieringsklare løsninger, der understøtter de tematiske temaer i sporene A-D. Det tætte samarbejde med sporene A-D sikrer, at programmets samlede synergipotentiale opnås.

Konceptet er, at rådgivere fra danske forsyningsselskaber og andre bemyndigede organer kan:

 • Støtte kommuner (måske formelt via en partnermyndighed såsom DWS/et enkelt vandråd/vandråd eller forsyningsforening) ved at screene investeringsmasterplaner og enkeltprojekter, der er tæt på at være klar til finansiering. Screeningen skulle have til formål at identificere muligheder for at bringe avancerede teknologiske løsninger og projektkontraktmodaliteter ind, løsninger, der vil forbedre den økonomiske og operationelle levedygtighed af investeringsplanerne og -projekterne samt gøre dem mere attraktive for offentligheden og privat finansiering. Det ultimative mål vil være at udvikle kommunernes kapacitet til at forbedre deres investeringsplanlægning og projektforberedelse – ved at udnytte erfaringerne fra tilsvarende institutioner i Danmark.
 • Støtte NCPC (National Cleaner Production Centre) (som en formel partnermyndighed) og gennem dem individuelle brancheforeninger og deres medlemmer, sandsynligvis begyndende med mejeri- og slagterisektoren, med at udvikle levedygtige og finansieringsklare løsninger ved hjælp af cirkulær økonomiteknologi og viden. hvordan baseret på state-of-the-art erfaringer i Danmark.

Den tekniske rådgivning fra Miljøstyrelsen og de bemyndigede danske myndigheder suppleres af lokale partnere med passende mandat og programmer til drift og viden om den offentlige, private og udviklingsimplementering og finansiering, der vil blive stillet til rådighed for at sikre, at løsningerne var velegnede. til lokale finansieringsmuligheder.

Kontakt

Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil