Dong Energy, Asnæsværket. Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse til genanvendelse af affald (havnesediment og flyveaske) i vold, som skal virke som afskærmning mellem det kommende demonstrationsanlæg til fremstilling af bioethanol og askesiloer samt askehåndteringsplads på værket.

Miljøgodkendelse
Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har givet Asnæsvæket, Asnæsvej 16 miljøgodkendelse til genanvendelse af affald (havnesediment og flyveaske) i vold, som skal virke som afskærmning mellem det kommende demonstrationsanlæg til fremstilling af bioethanol og askesiloer samt askehåndte-ringsplads på værket.

Volden etableres i forlængelse af eksisterende vold mod Kalundborg Fjord. Den bliver 5 meter høj og der skal anvendes ca.5.800 m3 havnesediment/flyveaske. Volden er omfattet af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 52 for Asnæsværket om etablering af bioethanolanlæg.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 16. september 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af vold opbygget af forurenet havnesediment på Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturkla-genævnet senest den 16. september 2008 kl. 16.00.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses her:

Miljøgodkendelse

Ikke VVM-pligt

VVM-screenings notat

eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på
Miljøgodkendelse: tlf. 72548055 eller
VVM-afgørelse: tlf. 72548067 eller
Eller tlf. 72546500 eller

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.