Dalum Papir A/S - afgørelse vedr. lugtvilkår

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har revurderet en miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav for Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved.

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har revurderet en miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav for Dalum Papir A/S, Maglemølle 60, 4700 Næstved.

Ved revurderingen er der fastsat nye lugtvilkår for virksomheden. Lugtvilkårene skærpes trinvist frem til 1. januar 2011.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Læs: Afgørelsen (pdf. 6,7 Mb)

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 86 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller senest den 24. februar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen, som er 27. januar 2009.