Avedøreværket. Accept af sikkerhedsdokument

Miljøcenter Roskilde, har accepteret sikkerhedsdokumentationen for Avedøreværket og meddeler på grundlag heraf påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, jævnfør § 41 a, nr. 6.

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, har accepteret sikkerhedsdokumentationen for Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre og meddeler på grundlag heraf påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, jævnfør § 41 a, nr. 6.

Avedøreværket er omfattet af risikobekendtgørelsens § 4, da virksomheden oplagrer mere end 50 tons ammoniak, men mindre end 200 tons i forbindelse med anlæg til rensning af røggassen for nitrogenoxider (NOx). Virksomheden har derfor i august 2008 fremsendt et sikkerhedsdokument til myndighederne.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslo-vens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest den 25. februar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Læs Sikkerhedsdokumentet

Læs afgørelse fra Arbejdstilsynet

Læs påbud fra Miljøcenter Roskilde

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på enten tlf. 7254 8133 /e-mail: eller tlf. 7254 8099 / e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgø-relsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.