Slagteriet Brørup

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Slagteriet Brørup, Markedsvej 9, 6650 Brørup kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelsen af produktionen fra 13.000 slagtesvin pr. uge til 19.000 slagtesvin pr. uge, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.
Se afgørelsen her eller få den ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 84 07 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 27. januar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.