Arla Foods amba Christiansfeld Mejericenter

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Christiansfeld Mejericenter, Arlavej 2, 6070 Christiansfeld ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelsen kan ses her eller ved henvendelse til miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 45 00 eller .

Der kan klages til miljøankenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller senest den 28. januar kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.