TripleNine Fish Protein Esbjerg

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde samt afgørelse om ikke VVM-pligt
Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at TripleNine Fish Protein Esbjerg, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etableringen af et oliebehandlingsanlæg, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, tlf. nr. 72 54 45 00 eller senest den 30. januar 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etableringen af et oliebehandlingsanlæg på TripleNine Fish Protein Esbjerg, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 30. januar 2008.
Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses her:

eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. nr. 72 54 45 00 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.