Udskiftning af smelteovn på Rockwool er ikke VVM-pligtig

Virksomheden ønsker permanent at udskifte en smelteovn med en, der virker efter et andet princip

Rockwool A/S, Industrivej 9, 6580 Vamdrup har den 14. februar 2008 til Miljøcenter Odense anmeldt, at virksomheden ønsker permanent at udskifte en smelteovn med en, der virker efter et andet princip.

Miljøcenter Odense har afgjort at udskiftning af ovnen ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.07, § 3, stk.2).

Se Miljøcenter Odenses

eller få dem ved henvendelse til Miljøcenter Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i dag.

Ansøgning om miljøgodkendelse
Rockwool A/S, Industrivej 9, 6580 Vamdrup har søgt om miljøgodkendelse til udskiftning af smelteovn med en ny, som virker efter et andet princip.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes Miljøcenter Odense.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøcenter Odense
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post: