ROCKWOOL A/S

Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Rockwool A/S, Vamdrup, med det udarbejdede sikkerhedsdokument har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Miljøcenter Odense meddeler på denne baggrund accept af sikkerhedsniveauet.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220  Odense SØ, eller senest den 19. marts 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for opstilling af et forsøgsanlæg med cyklonovn og cyklonforvarmere.

Miljøcenter Odense giver tilladelse til at forsøgene kan gennemføres i perioden 1. juni - 31. december 2008 med udgangspunkt i Miljøstyrelsens orientering nr. 4 1987, hvorfor forsøget kan foretages uden forudgående godkendelse af aktiviteten efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 19. marts 2008.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Afgørelserne kan i deres fulde ordlyd ses her:

Nærmere oplysninger kan også fås på tlf. 7254 8402 eller e-mail

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen."