Naturgenopretning og ophør af drift på Lindegård Dambrug og reetablering af Terpling Å er ikke VVM-pligtig

Projekt om naturgenopretning af Terpling Å i Vejen Kommune efter at driften af Lindegård Dambrug er ophørt.

Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet, har 18. juni 2007 over for Miljøcenter Odense anmeldt et projekt om naturgenopretning af Terpling Å i Vejen Kommune efter at driften af Lindegård Dambrug er ophørt i foråret 2007. Projektet er en del af en større koordineret vandløbsrestaurering i åer med udløb i Vadehavet. Projektet har til formål at fremme levestederne for snæbel og laks.

Miljøcenter Odense skal afgøre, om projektet kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøcenter Odense har på baggrund af en VVM screening vurderet, at ophør af driften af Lindegård Dambrug og reetableringen af Terpling Å ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Se baggrunden for Miljøcenter Odenses afgørelse her eller få den ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet under henvisning til journalnummer ODE-200-00013.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og 59).

Klagefristen udløber 25. april 2998. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra datoen for offentliggørelsen.