Kommunekemi a/s, Sikkerhedsvurdering og accept af sikkerhedsniveau

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s med den udarbejdede sik-kerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld på virksomhedens anlæg

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s med den udarbejdede sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld på virksomhedens anlæg på Lindholmvej 3, Nyborg samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Miljøcenter Odense meddeler på denne baggrund accept af sikkerhedsniveauet.

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 23. september 2008 inden kl. 16.00.

Se afgørelse . Nærmere oplysninger kan også fås på tlf. 7254 4500 eller e-mail

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.