Kommunekemi a/s

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, Nyborg kan anvende Jordhallen til mellemlagring af slagge, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, Nyborg kan anvende Jordhallen til mellemlagring af slagge, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Se afgørelse eller få den ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 30. december 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.