Kommunekemi a/s

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt. Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, Nyborg miljøgodkendelse til etablering af nyt modtageanlæg for fast brændbart affald.

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse
Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, Nyborg miljøgodkendelse til etablering af nyt modtageanlæg for fast brændbart affald.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Se miljøgodkendelsen .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 13. januar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af nyt modtageanlæg for fast brændbart affald på Kommunekemi a/s.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Se afgørelsen .

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 13. januar 2009.