Kommunekemi a/s

Afgørelse om ikke godkendelsespligt i forbindelse med etablering af punktudsugning i tromletømningsanlæg

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan foretage etablering af punktudsugning i tromletømningsanlæg V, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Se afgørelsen eller få den ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til tlf, 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 16. december 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.