Esbjerg Havn

VVM-screening af midlertidig brug af tørrefelterne ved Esbjerg Havn til opbevaring af indpumpet havnesediment

Kystdirektoratet har den 7. december 2007 anmeldt et ønske om at anvende de eksisterende tørrefelter ved Esbjerg Havn til midlertidig opbevaring af indpumpet havnesediment fra havnebas-sinerne. Det forventes, at fra oktober 2009 vil en fremtidssikret løsning på deponering af belastet havnesediment være etableret. Det midlertidigt oplagrede sediment i tørrefelterne planlægges som det første anbragt i det fremtidssikrede depot.

Miljøcenter Odense har vurderet, at den midlertidige brug af tørrefelterne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006, § 3, stk. 2).

Se Miljøcenter Odenses afgørelse eller få den ved henvendelse til miljøcentret som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Miljøcenterets screening fremgår af Notat om VVM-screening af midlertidig brug af tørrefelterne ved Esbjerg Havn til bevaring af indpumpet havnesediment.
Baggrunden for beslutningen kan ses her .


Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og 59).

Klagefristen er fire uger fra dags dato. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, Tlf.: 72 54 45 00, e-post: