DONG Energy Generation, Esbjergværket

Miljøgodkendelser og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelser og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelser
Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet DONG Energy Generation A/S, Esbjergværket, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg to miljøgodkendelser.

  • Forsøg med medforbrænding af ikke farligt affald
  • Forlængelse af tidsbegrænset miljøgodkendelse af CO2-absorptions-pilotanlæg, meddelt af Ribe Amt den 15. marts 2005.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være modtaget hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 30. april 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljø-klagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at forsøg med medforbrænding af ikke farligt affald ikke kræver en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 30. april 2008.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For alle tre afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses her:

eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.