DONG-energy Depot ved Kollund

Påbud om undersøgelse af overskridelse af grænseværdier i grundvand

Påbud om undersøgelse af overskridelse af grænseværdier i grundvand.

DONG-energy er blevet påbudt at fremsende et undersøgelsesprogram med tilhørende handlings- og tidsplan, med henblik på at afdække udbredelsen af en grundvandsforurening. Undersøgelsesprogrammet skal være fremsendt til Miljøcenter Odense senest 15. september 2008.

Miljøcenteret varslede påbud om undersøgelse den 26. juni 2008.

I dokument dateret 15. august 2008 tilkendegiver DONG-energy, at virksomheden er indstillet på at efterleve påbuddet, og har i samme skrivelse fremsendt forslag til undersøgelsesprogram med tilhørende tids- og handlingsplan.

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal senest være modtaget senest den 22. september 2008, kl. 16.00. Miljøcenter Odense videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8419.